Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 30 oktober 2020 het Handboek Marktwaardering 2020 en een nieuw accountantsprotocol

De belangrijkste wijzigingen in het handboek:

  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters naar peildatum 31 december 2020.
  • Per 1 januari 2020 is het gebruik van de aannemelijkheidsverklaring voor de waardering van corporatiewoningen komen te vervallen. Het overgangsjaar voor corporaties die per 31 december 2018 overstapten op een full waardering waarin zij gebruik mochten maken van de aannemelijkheidsverklaring is voorbij. Als alternatief voor de aannemelijkheidsverklaring geldt dat corporaties onder voorwaarden zelf intern twee derde deel van de portefeuille kunnen waarderen. Ook kunnen corporaties taxateurs om een markttechnische update verzoeken voor het twee derde deel van de portefeuille. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in bijlage 10.
  • Het minimum voor het objectgegeven mutatiekans doorexploiteren is voor de basiswaardering van 2 procent verhoogd naar 4 procent. Tevens geldt dit minimum uitsluitend voor de mutatiekans bij aanvang en niet meer als bodemwaarde voor de mutatiekans ná afslagen in het uitpondscenario.
  • Aan de objectgegevens van een woongelegenheid zijn twee gegevens toegevoegd: het renovatiejaar en DAEB-woning ja/nee.
  • Expliciet is uitgewerkt dat voor DAEB-woongelegenheden de streefhuur afgetopt is op de liberalisatiegrens.

Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordgroep bestaande uit: de Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van BZK, taxateurs, ICT-leveranciers, accountants, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties. Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u op de hoogte blijven van actualiseringen van het handboek? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].

Download het Handboek Marktwaardering 2020 op de website van het ministerie van BZK en een nieuw accountantsprotocol in de Staatscourant. Daarin staan geen grote wijzigingen ten opzichte van een jaar eerder.