Asbestsanering vensterbanken valt in risicoklasse 1

Nieuws Nieuws · 29 juni 2020
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Asbestsanering van vensterbanken is een ingreep die relatief weinig risico met zich meebrengt. Aedes heeft daarom een verzoek ingediend om deze werkzaamheden onder risicoklasse 1 te laten vallen. De Beoordelingscommissie SCi 547 heeft het verzoek beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de sanering van asbesthoudende vensterbanken inderdaad valt onder risicoklasse 1. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten.

Tot 2014 viel de sanering van asbestvensterbanken onder risicoklasse 1. Na verlaging van de grenswaarden voor asbest werd dit aangepast naar risicoklasse 2, omdat data over blootstelling aan asbest ontbraken. Daardoor kon TNO niet bepalen of tijdens de saneringen de nieuwe grenswaarde werd overschreden. TNO gaf toen aan dat de risicoklasse mogelijk weer naar 1 zou kunnen als er meer data beschikbaar zijn.

Data verzamelen

In Aedes-verband verzamelen steeds meer corporaties meetgegevens om de werkelijke blootstelling tijdens asbestsaneringen in kaart te brengen. Deze meetgegevens richten zich op de meest voorkomende hechtgebonden toepassingen met een laag risico op blootstelling in woningen, zoals vensterbanken, gevelpanelen, cementen kanalen en kitten. Corporaties streven naar de ontwikkeling van risicogerichte, veilige en effectieve werkmethodieken voor asbestverwijdering.

Vensterbanken

Aedes heeft alle blootstellingsdata, die zijn verkregen tijdens saneringen van vensterbanken, verwerkt in het rapport Landelijke afschaling volgens SCi 547: saneren van asbesthoudende vensterbanken. Dit rapport is aangeboden aan de Beoordelingscommissie SCi 547 met het verzoek de werkmethode voor vensterbanken te valideren voor risicoklasse 1. De commissie heeft het rapport beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de sanering van vensterbanken inderdaad valt onder risicoklasse 1. Belangrijke opmerking daarbij is dat alleen personen die goed zijn opgeleid en voorgelicht deze werkmethodiek uitvoeren (artikelen 4.45a en 4.45b uit het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Woningcorporaties kunnen nu aanmerkelijke kosten besparen voor de sanering van vensterbanken, zonder dat de veiligheid van saneerders in het geding komt.

Opheffen SCi 547-commissie

Op 1 juni 2020 is het nieuwe Validatie- en InnovatiePunt (VIP) opgericht om landelijke afschalingen of innovatieve methoden te beoordelen. Daarom is de Beoordelingscommissie SCi 547 opgeheven. De beoordeling van het afschalingsverzoek voor de vensterbanken was één van de laatste verzoeken.