Gezondheidsraad geeft advies over gebruik PUR-schuim

Recent heeft de Gezondheidsraad een onderzoek naar Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid gepubliceerd. Conclusie van de Gezondheidsraad is dat bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten PUR-schuim het onwaarschijnlijk is dat bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden.

Bij correcte woningisolatie blijft de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen veilige grenzen. Bij onjuiste toepassing kunnen deze grenzen overschreden worden waardoor de risico’s voor de gezondheid toenemen. De gezondheidsklachten die bewoners melden, zijn door gebrekkige registratie nu niet goed te duiden. De raad adviseert de registratie van gezondheidsklachten te verbeteren. Ook moeten bewoners de garantie krijgen dat isolatiebedrijven veilig werken volgens de richtlijnen. Tot slot adviseert de raad de risico’s voor werknemers nader te onderzoeken.

De minister van BZK heeft een reactie op dit advies van de Gezondheidsraad verstuurd, samen met een reactie op een brief die de minister ontving van het Meldpunt PURslachtoffers:

  1. Kamerbrief bij kabinetsreactie op advies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid
  2. Kamerbrief kabinetsreactie op brief Meldpunt PURslachtoffers
  3. Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het bericht over PUR-spuiter Eco

Het kabinet komt met een evaluatie die zich richt op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen van zowel bewoners als isoleerders. Op basis van deze evaluatie zal het kabinet een inschatting maken van de noodzaak van de inzet van beleidsmaatregelen.

Recent heeft Aedes ook gesproken met het Meldpunt PUR-schuimslachtoffers. Wij brengen graag een aantal aandachtspunten over het gebruik van PUR-schuim naar voren:

Gecertificeerde ondernemers

Corporaties werken met gecertificeerde ondernemers. Het advies van de Gezondheidsraad laat nogmaals zien hoe belangrijk juiste toepassing van PUR-schuim is. Werk dus alleen met PURschuimverwerkers die gecertificeerd zijn. Milieu Centraal adviseert om dit op te laten nemen op de offerte.  Aedes werkt samen met het Kennisplatform Gespoten Purschuim – Informatie over isoleren met purschuim als het gaat om informatie over certificering.

Veiligheid bewoners

  • In het Bouwbesluit 2012 (onderdeel a van artikel 8.7a) is geregeld dat tijdens het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim en twee uur na afloop van de werkzaamheden in de woning geen bewoners of andere personen aanwezig zijn, anders dan personen die het PUR-schuim aanbrengen.
    De Canadese producent van Icynene hanteert in plaats van 2 uur tenminste 48 tot 72 uur na afronding van werkzaamheden. De aanbevelingen van deze producent bevatten dus veel strengere normen dan nu gelden in Nederland. Het is belangrijk dat de minister dit meeneemt in eerdere genoemde evaluatie over de inzet van beleidsmaatregelen en duidelijk blijft maken of de periode van 2 uur in Nederland blijft gelden.
  • Wie werkzaamheden met PUR-schuim uitvoert, dat zal in de meeste gevallen het bedrijf zijn dat het werk uitvoert, moet ervoor zorgen dat er geen bewoners of andere personen aanwezig zijn direct voorafgaand, tijdens en na het aanbrengen van het PUR-schuim.
  • Zoals in de Kamerbrief aangegeven hebben ook verhuurders de verantwoordelijkheid om hun huurders correct te informeren over uit te voeren werkzaamheden aan de woning.
  • Mensen met een bekende isocyanaatallergie zouden isolatie met gespoten PUR-schuim moeten vermijden.

Milieuaspecten

Op het gebied van hergebruik en recycling van gespoten PUR-schuim zijn al veel technische mogelijkheden, maar die zijn economisch (nog) niet altijd interessant. PUR-schuim dat vastkleeft aan andere materialen zal namelijk moeilijk recyclebaar zijn. Aedes steunt innovaties op het gebied van circulair bouwen en hoopt dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen.

Milieu Centraal geeft publieksinformatie over de milieueffecten van verschillende vormen van isolatie. Kijk voor meer informatie hierover en over alternatieven voor PUR-schuim op Isolatiematerialen vergeleken | Milieu Centraal.