Huurverhoging woningcorporaties gemiddeld 2% in 2022

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Bij 63% van de sociale huurwoningen van woningcorporaties stijgt de huur minder dan wettelijk is toegestaan. Corporaties verhogen de huren per 1 juli 2022 gemiddeld met 2,0%, terwijl de maximaal mogelijke huurstijging 2,3% is. Dit blijkt uit een in april door Aedes gehouden enquête onder 169 corporaties.

Gematigde huurontwikkeling

Op aandringen van de Tweede Kamer besloot het kabinet vorig jaar dat de huren van sociale huurwoningen vanwege corona niet mochten stijgen. Dit jaar is een gematigde huurverhoging van maximaal 2,3% mogelijk. Meer dan 60% van de corporaties verhoogt de huren echter minder. Corporaties houden daarbij rekening met de effecten voor huurders van de snel oplopende inflatie en energieprijzen.

Corporaties willen de huren betaalbaar houden en tegelijkertijd voldoende middelen beschikbaar houden om te investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. De gematigde huurverhoging van dit jaar past in die lijn. Per corporatie verschilt de situatie, afhankelijk van hun opgaven en hun financiële mogelijkheden. Op basis daarvan maken zij een keuze voor het eigen huurbeleid.

Klik op de grafiek voor een grote weergave

Daarnaast kiest 3 van de 10 corporaties ervoor de huren minder te verhogen bij woningen met een energielabel E, F of G. In de meeste gevallen worden de huren van deze woningen bevroren. Corporaties gaan deze woningen vervolgens versneld verduurzamen.

Waarom verhogen woningcorporaties de huur?

Woningcorporaties willen de huren betaalbaar houden voor hun bewoners, maar hebben tegelijkertijd geld nodig om woningen te onderhouden, te verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. Corporaties moeten voortdurend deze doelstellingen tegen elkaar afwegen.

Corporaties maken geen winst, al hun geld wordt besteed aan hun maatschappelijke doelstelling. De huren van bewoners zijn echter de voornaamste inkomstenbron van corporaties. Dit betekent dat een lagere of zelfs geen huurverhoging ten koste gaat van hun andere taken en doelen. Corporaties kunnen dan minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen of minder huizen verduurzamen, terwijl daar op het moment zoveel behoefte aan is. Daar komt bij dat ook woningcorporaties op het moment worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen, met name in onderhoud en nieuwbouw.

Kijk ook eens bij

Maatwerkregelingen bij betalingsrisico’s

Corporaties houden altijd oog voor bewoners die moeite hebben iedere maand rond te komen en hun huur te betalen. Dat geldt zeker in huidige periode met hoge energieprijzen en hoge inflatie. Er zijn verschillende maatwerk-regelingen om huurders met betalingsproblemen te helpen, al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld door de huur te bevriezen of verlagen.

Overigens zit bij veel huurders het probleem veel meer in hun inkomen dan in hoge huur. Daarvoor kunnen corporaties uiteraard geen oplossing bieden. Het gaat ook om bestaanszekerheid en koopkracht van bewoners. Zeker van mensen met een laag inkomen. Dat is de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, via inkomensbeleid en ondersteuning bij woonlasten. Zoals nu via de huurtoeslag. Van lokale overheden mag financiële en maatschappelijke ondersteuning worden verwacht voor mensen in (dreigende) armoede

Kijk ook eens bij