Voorbeeld-klachtenreglement geactualiseerd

Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Wet Modernisering van de Huurcommissie regelt de uitbreiding van de taken van de huurcommissie met de behandeling van geschillen tussen huurders en verhuurders. Het gaat om geschillen die voortkomen uit klachten van huurders over producten en diensten van verhuurders. 

De minister heeft bij de behandeling van deze wet bevestigd dat huurders wel eerst de interne klachtenprocedure van de verhuurder moeten doorlopen voordat zij met hun klacht bij de huurcommissie terechtkunnen. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Aedes het voorbeeld-klachtenreglement uit 2011 herzien en waar nodig aangepast. Het geactualiseerde klachtenreglement is voorgelegd aan het ministerie van BZK en de Woonbond.

Wijzigingen

De wijzigingen in het voorbeeld-klachtenreglement zijn onder andere een uitbreiding van het begrip klachtencommissie. In plaats van een eigen klachtencommissie kan het ook zijn dat meerdere woningcorporaties één gezamenlijke klachtencommissie hebben. Daarnaast staat erin dat huurders klachten ook elektronisch kunnen indienen. Ook is er een bepaling over de bescherming van persoonsgegevens toegevoegd. 

Kosten

Ondanks bezwaren van Aedes is met de wet ook ingevoerd dat verhuurders moeten gaan bijdragen in de kosten van de huurcommissie. Deze bijdrage bedraagt ongeveer 2,30 euro per huurwoning (vhe). Verhuurders die minder dan 50 woningen hebben zijn hiervan vrijgesteld. De verhuurderbijdrage geldt sinds 7 augustus 2018. Daarom kan over heel 2018 al een jaarbijdrage in rekening worden gebracht. Corporaties ontvangen hierover binnenkort bericht van de huurcommissie. 

De overige bepalingen van de Wet Modernisering van de Huurcommissie treden met ingang van 1 januari 2019 in werking.