Wonen Limburg naar één backoffice en zeven buurtwinkels

Wonen Limburg integreerde haar zes regiodirecties in één centrale vestiging te Roermond. Daar zijn nu alle back office functies ondergebracht. Voor het contact met de huurders zijn zeven buurtwinkels op goed bereikbare plekken door de hele provincie opgericht. Dit heeft geleid tot een efficiënte, flexibele organisatie met één hart en alle neuzen in dezelfde richting.

Inleiding

De Stichting Wonen Limburg is na verschillende fusies uitgegroeid tot een grote corporatie met een uitgestrekt werkgebied, dat de hele provincie Limburg en een aangrenzend stukje Zuidoost-Brabant omvat. Haar huidige naam draagt ze sinds het samengaan van Balans en Wonen Noord-Limburg in 2004; in 2014 kwam Woningstichting Urmond erbij. Aanvankelijk werkte Wonen Limburg met zes regiodirecties, elk met een eigen beleid en administratief systeem. Dit schiep onduidelijkheid voor huurders en woningzoekenden. Toen Wim Hazeu en Ger Peeters in 2011 aantraden als tweehoofdig bestuur, stelden ze zich ten doel meer eenheid en efficiency in de organisatie te brengen en te werken aan een nieuwe, herkenbare identiteit.

Opgave

Het smeden van zes op zichzelf staande regiodirecties tot een centrale organisatie met een nieuwe identiteit. Het zoeken van passende huisvesting voor de nieuwe organisatie en het opnieuw inrichten van de ondersteunende systemen, met stroomlijning van onder meer ict en telefonie. Om zo een betere dienstverlening aan de huurder te kunnen bieden.

Dit is een van de zeven interviews waarin bestuurders terugblikken op verandering. Deze veranderverhalen zijn bedoeld om te inspireren.

Aanpak

‘Veranderen kan alleen als iedereen meedoet’, stelt Hazeu. Daarom betrokken hij en zijn medebestuurder het voltallige personeel bij het formuleren van de nieuwe opgaven. Dit kreeg een vervolg in een aantal veranderteams, een dwarsdoorsnede van medewerkers door de organisatie, die de nieuwe oplossingsrichtingen verder uitwerkten.

Met het motto ‘Welkom Thuis’ zoekt Wonen Limburg de binding met bewoners, hun omgeving en maatschappelijke instellingen. ‘Niet de stenen, maar de mensen staan centraal’, zegt Hazeu.

Vijf strategische thema’s geven de nieuwe richting aan: ‘Wederkerigheid’  ‘Vastgoed als middel’  ‘De samenleving beter’, ‘Tevreden bewoners’  en ‘Zakelijk en professioneel’. Deze strategische thema’s zijn inmiddels verder ontwikkeld en komen in verschillende vormen terug in bijvoorbeeld de duurzaamheidsvisie en dienstverleningsvisie.

Deze tekening illustreert het veranderverhaal van Wonen Limburg.

Wonen Limburg werkt vanuit zeven buurtwinkels op goed bereikbare plekken door de hele provincie. De back office functies zijn ondergebracht in het Wonen Limburg Huis in Roermond. Alle locaties hebben flexibele werkplekken en een huiselijke sfeer waarbij ontmoeten centraal staat.  De organisatie kent twee bedrijfsonderdelen: Wonen en Leven en Bedrijfsvoering.

Om beter toegerust te zijn op technologische en maatschappelijke veranderingen is geïnvesteerd in professionalisering van het personeel. Er is in veel gevallen gekozen voor specialistische functies in plaats van een breed functieprofiel. Tegelijkertijd is het HRM-beleid gericht op zelfontplooiing van de medewerkers. Zij krijgen daarvoor de nodige ruimte en verantwoordelijkheden. Met de stap van functies naar rollen wordt interne mobiliteit bevorderd evenals het beter kunnen inzetten van talenten. En dat zorgt weer voor groeiende flexibiliteit en creativiteit om de uitdagingen in die veranderende omgeving het hoofd te kunnen bieden. Voor het aantrekken van nieuwe medewerkers die de mens centraal stellen, is geworven in andere branches, zoals in de commerciële sector en binnen het zorgdomein.

Wonen Limburg zoekt de grenzen van de wet op om ook mensen met een middeninkomen aan een betaalbare woning te helpen en om te investeren in leefbaarheid en vitaliteit. Ze overweegt zorgmakelaars aan te nemen, omdat er steeds meer huurders zijn met een ‘rugzakje’.  Niet met als doel om zorg te verlenen, maar om op basis van hun kennis en competenties het juiste gesprek te kunnen voeren en op de juiste manier te kunnen verbinden in het netwerk en waar nodig door te kunnen verwijzen.

De Limburgse corporatie is zich ervan bewust dat ze niet kan zonder een goed en steeds intensiever netwerk met haar partners. Zij ziet het slechten van de institutionele grenzen tussen deze verschillende partners als dé uitdaging voor de toekomst.

Om collega’s zoveel mogelijk te betrekken bij missie, visie en beleid, is de traditionele ondernemingsraad vervangen door een Raad voor Medezeggenschap. Die bestaat uit coördinatoren, die de inhoudelijke projecten trekken, en een dagelijks bestuur.

Met de huurdersorganisaties is Wonen Limburg op zoek gegaan naar andere vormen van huurdersbetrokkenheid. Ze werkt inmiddels met buurtpanels, bewonerspanels voor bepaalde thema’s en een Wonen Limburg Lab, waarin huurders meedenken over oplossingen. 

Niet de stenen, maar de mensen staan centraal

Resultaat

Alle inspanningen hebben volgens Hazeu geleid tot een efficiënte, flexibele organisatie met één groot maatschappelijk hart en alle neuzen in dezelfde richting. De efficiencyslag heeft geleid tot een inkrimping van het personeelsbestand van 255 fte in 2011 tot 220 fte nu. Twee van de drie medewerkers hebben Roermond als standplaats, maar zo nodig opereren zij ook vanuit de zeven buurtwinkels. De administratieve processen zijn gecentraliseerd en vernieuwd. Ze worden permanent gemonitord op basis van KPI’s die door de medewerkers gezamenlijk zijn vastgesteld.

Tips van Wim Hazeu:

  • Veranderen kan alleen als iedereen meedoet.
  • Ga op zoek naar mensen in andere branches die gewend zijn de mens centraal te stellen.
  • Werk niet vólgens de wet, maar mét de wet en neem als corporatie ook een sociale rol op je.
Veranderen kan alleen als iedereen meedoet

Wonen Limburg, Roermond

Circa 27.000 huurwoningen in heel Limburg en een stukje Zuidoost-Brabant
Aantal medewerkers: 220 fte
Bestuurders sinds 2011: Wim Hazeu en Ger Peeters

Veranderverhalen

In deze tijd waarin het thema innovatie veelvuldig wordt genoemd, verguisd of geroemd, is het interessant om eens stil te staan bij de ervaringen van bestuurders met veranderen. Hoe kijken bestuurders, die zelf aan den lijve een intensief veranderproces hebben ondervonden, aan tegen een dergelijk veranderproces? Dit staat centraal in een reeks van zeven veranderverhalen. Bovenstaand verhaal is het zesde in deze reeks, bedoeld om te inspireren.

De andere verhalen zijn:

Bovenstaande veranderverhalen zijn de verkorte vorm van de veranderverhalen uit de publicatie Corporaties in beweging.