Belangrijke wet- en regelgeving rond inkoop en opdrachtgeverschap

Het thema opdrachtgeverschap heeft een – impliciet en expliciet – fundament gekregen in wet- en regelgeving. Zo is een belangrijk uitgangspunt van de Woningwet 2015 de manier waarop prestaties worden vastgelegd en beoordeeld inclusief het beheersen van financiële en andere risico’s.

Een belangrijk voorbeeld uit de Woningwet is de eis dat investeringen boven de drie miljoen euro vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. Investeringen hebben altijd de inschakeling van derden tot gevolg. Het succesvol invullen van prestatieafspraken is afhankelijk van de kwaliteit van ingeschakelde derden. 

De Goverancecode woningcorporaties 2020 geeft richting aan de manier waarop bestuur en toezichthouders functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Corporaties die lid zijn van Aedes hebben met de Governancecode vastgelegd waar zij voor staan en waarop zij worden aangesproken. Met de code waarborgen corporaties effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige omgang met hun huurders. Door al deze elementen, vanuit de Woningwet en de code ontstaat een directe relatie met professioneel opdrachtgeverschap. 

Aanbestedingswet

Woningcorporaties worden door de Nederlandse wetgever niet beschouwd als aanbestedende dienst. Corporaties zijn niet verplicht de Aanbestedingswet toe te passen. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel, namelijk:

  1. Als de corporatie maatschappelijk vastgoed ontwikkelt; 
  2. Als de corporatie werkzaamheden aanbesteedt in opdracht van een gemeente of andere aanbestedingsplichtige dienst.

Voor meer informatie: zie de Leidraad aanbesteden.