Ouderenhuisvesting

Nationale prestatieafspraken: Ouderenhuisvesting

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Er is specifieke aandacht nodig voor de ondersteuning van de woonbehoeften van ouderen. Door de vergrijzing zijn er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+ers, dat is twee keer zoveel als op dit moment. Dat vraagt om creatieve nieuwe woonvormen en nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisatie en gemeenten.

Welke prestatieafspraken zijn gemaakt over ouderenhuisvesting?

 • Gemeenten hebben nadrukkelijk een taak in het kader van zorg en begeleiding. Per 1 januari 2026 zijn gemeenten verplicht een woonzorgvisie te hebben met de lokale behoefte. Dit wordt dan meegenomen in de lokale prestatieafspraken. Een onderdeel van deze woonzorgvisie is de leefomgeving en voldoende aanbod van voorzieningen.
   
 • In dat kader zorgen corporaties ervoor dat er tot en met 2030 versneld 50.000 eenheden worden gerealiseerd in geclusterde woonvormen, in de bestaande bouw dan wel de nieuwbouw, speciaal voor ouderen uit de doelgroep van woningcorporaties. Deze geclusterde eenheden zijn voorzien van in ieder geval een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De gemeente draagt bij aan het faciliteren van ontmoeten en de organisatie van welzijn.
   
 • Ook investeren corporaties tot en met 2030 jaarlijks € 40 miljoen in het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Op deze manier kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast zetten corporaties zich onverminderd in voor de bouw van en transformatie naar nultredenwoningen.
   
 • Woningcorporaties bouwen 20.000 zorggeschikte sociale huurwoningen. Deze woningen vereisen meer faciliteiten en aanpassingen om intensieve zorg te faciliteren die ouderen nodig hebben. Om de extra kosten grotendeels te compenseren, ontvangen corporaties hiervoor een subsidie van € 312 miljoen.
  Alle zorggeschikte woningen maken onderdeel uit van het totaal aan 300.000 nieuwbouwwoningen waarover in de NPA afspraken zijn gemaakt.
   
 • De ondertekenaars komen een landelijk kader overeen om de doorstroming van ouderen te stimuleren. Hierbij valt onder andere te denken aan huurgewenning, een verhuismakelaar, bewustwordingscampagnes, voorrangsregelingen en een verhuiskostenvergoeding.
Kijk ook eens bij
Kijk ook eens bij