Subsidie regeling zorggeschikte woningen nu in consultatie

Nieuws Nieuws · 13 juli 2023
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

De internetconsultatie voor de stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen is geopend tot 13 augustus 2023. Met deze regeling komt een subsidie van € 312 miljoen beschikbaar. Die moet corporaties stimuleren om 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen te bouwen. Zorggeschikte woningen zijn gemiddeld € 21.000 duurder dan normale woningen. Voor corporaties bovendien een extra opgave naast de Nationale Prestatieafspraken. Aedes vreest dat het huidige voorstel te ingewikkeld en onvoldoende is.

Bouwen zorggeschikte woningen is extra opgave

Zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en nu vaak naar een verpleeghuis gaan. Door onder andere het creëren van een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren worden deze woningen gemiddeld minimaal € 21.000 duurder dan reguliere woningen, zo blijkt uit onderzoek. Deze aanpassingen zijn echter nodig zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook zorg te verlenen in de bad- en slaapkamer.

Bouwen van zorggeschikte woningen betekent voor de corporatiesector een extra opgave. De subsidie is een welkome bijdrage, maar dekt de extra kosten niet. Het huidige voorstel dekt maximaal € 15.000 per (nieuwbouw)woning. Aedes vreest dat door de extra kosten de meeste corporaties ervoor kiezen om te investeren in andere urgente opgaven. Aedes pleit er daarom voor om minimaal € 20.000 per woning te subsidiëren waarmee de extra opgave om 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen te bouwen voor een groot deel wel gerealiseerd kan worden. Mogelijk zou de hoogte van het subsidiebedrag per woning de komende jaren ook kunnen worden afgebouwd, zodat het nu beschikbare budget voldoende is.

Eisen aan zorggeschikte woningen

De subsidieregeling geldt voor zowel nieuwbouw, als de transformatie van bestaande gebouwen. Er zijn meerdere woonvormen mogelijk:

  • Woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben 
  • Woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag
  • Woonvormen waar elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft. 

Corporaties die gebruik willen maken van de regeling worden bovendien verplicht om vooraf afspraken te maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat ze structureel gaan huisvesten. Per project dient minimaal 30% van het aantal woningen toegewezen te worden aan Wlz-cliënten. Aanvragers moeten ook rekening houden met dementievriendelijk wonen. Met deze eisen wordt het aanvragen van de subsidie onnodig ingewikkeld en dus minder interessant voor corporaties mede omdat het voor corporaties nieuw terrein is.

Reageren op het voorstel?

Corporaties kunnen tot 13 augustus 2023 reageren op de internetconsultatie voor de stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen en aangeven hoe ze tegen de conceptregeling aan kijken. De subsidieregeling blijft ten minste beschikbaar tot 2027 en is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).