Over Aedes

Statuten en governancecode

Doel en werkwijze

Doel van de vereniging is belangenbehartiging voor de aangesloten organisaties. Deze organisaties zijn werkzaam op het terrein van wonen. De vereniging verricht de belangenbehartiging in nauw overleg met de leden. De statuten beschrijven daarnaast dat de vereniging gemeenschappelijkheid binnen de bedrijfstak organiseert, services biedt aan leden en andere betrokkenen en standpunten uitdraagt. Ook is de vereniging bevoegd overeenkomsten te sluiten met werknemersorganisaties tot de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van aangesloten corporaties.

Beleids- en besluitvorming

Verder is in de statuten beschreven hoe het verenigingsbeleid wordt bepaald, hoe het bestuur wordt gevormd en wat de verantwoordelijkheid is van het bestuur. De bij Aedes aangesloten leden bepalen direct, in het congres, de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging. De leden kiezen de 12 bestuursleden. Het bestuur bepaalt de agenda en legt dat vast in een strategisch plan. Het congres keurt dit plan goed. De statuten beschrijven ook hoe de financiële verantwoording wordt gedaan.

Leden

In de statuten staat welke organisaties lid van Aedes kunnen zijn: rechtspersonen die werkzaam zijn op het terrein van het wonen en daarbij woonvoorzieningen aanbieden. Zij mogen hun vermogen uitsluitend inzetten voor hun statutair vastgelegde maatschappelijk doel.

Governancecode en huishoudelijk reglement

De leden van Aedes zijn verplicht de Governancecode en het huishoudelijk reglement na te leven.