Gemeente Rotterdam neemt verantwoordelijkheid voor lokale opgave flexwonen

In Rotterdam hebben de corporaties een fors tekort aan middelen om de opgaven in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Ze kunnen daarom onvoldoende voorzien in de vraag van allerlei spoedzoekers naar een tijdelijke betaalbare sociale huurwoning. De gemeente Rotterdam springt in dit gat door flexwoningen te realiseren. De gemeente Rotterdam maakt jaarlijks met de individuele corporaties prestatieafspraken over met name activiteitenoverzichten per corporatie. Uniek aan deze (prestatie)afspraak tussen gemeenten, huurders en corporaties is dat de gemeente met realisatie van flexwoningen een opgave (huisvesting urgenten) oppakt die lokaal meestal corporaties op zich nemen.

Oplossing en aanpak

 • De gemeente Rotterdam realiseert verspreid over negen locaties in 2021 en de jaren erna circa 1.000 flexwoningen.
 • De woningen worden geplaatst voor een periode van tien tot vijftien jaar, op gemeentegrond (passend in gebiedsplannen) en op locaties met goede bereikbaarheid en voldoende voorzieningen in de omgeving.
 • De gemeente beheert en financiert de woningen. Ze worden geplaats voor maximaal vijftien jaar.
 • De flexwoningen worden verhuurd via Woonnet Rijnmond. Huurcontracten zijn voor studenten voor vijf jaar, voor anderen maximaal twee jaar.
 • Uitgangspunt: een evenwichtige mix van bewoners die elkaar kunnen ondersteunen:
  • Jongeren: studenten, jonge statushouders, jonge leraren en startende politieagenten
  • Uitstromers uit een zorginstelling, als eerste stap om (weer)zelfstandig te wonen
  • Stadsvernieuwingsurgenten
  • Urgenten door echtscheiding

Fenna ter Haar, projectmanager gemeente Rotterdam: ‘Flexwoningen zijn een mooie aanvulling op alle woningbouwprojecten die in volle vaart doorgaan. Zo komen ze bijvoorbeeld tijdelijk op plekken waar later permanente woningen worden gebouwd.’