Solidariteit Bredase corporaties zorgt voor nieuwbouw en betaalbaarheid

Expert
Arjen van Gijssel
Arjen van Gijssel
Belangenbehartiger

De Bredase corporatie Laurentius heeft nu onvoldoende financiële middelen. Hoe zorg je er dan voor dat in Breda voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven? En dat er voldoende woningen bij komen? De oplossing: Alwel en Wonen Breburg nemen een deel van de maatschappelijke opgave van Laurentius over. Een vorm van collegiale hulp die ten goede komt aan de huurders van de stad.

In december vorig jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het verscherpt toezicht op Laurentius (ruim 7.000 woningen) opgeheven. Het toezicht was in 2012 ingesteld als gevolg van grootschalige projectontwikkeling van een oud-directeur. ‘De financiële positie is nu weer gezond’, zegt interim directeur-bestuurder Wilfried Stribos. ‘We hebben daarvoor wel al onze middelen moeten gebruiken. Om nieuwe woningen te bouwen, hadden we geld moeten lenen. Dat zou het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet hebben toegestaan.’

Prestatieafspraken

Ondertussen is de volkshuisvestelijke opgave in Breda groot. Zo is in de prestatieafspraken overeengekomen dat er binnen vier jaar in de stad minstens 1.200 tot 1.500 nieuwe woningen bijkomen. De bestuurders van de drie Bredase corporaties zochten samen een oplossing: Hoe zorgen we ervoor dat in Breda voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven? En hoe kunnen we voldoende nieuwe woningen bijbouwen?

‘Onze oplossing ligt in collegiale ondersteuning’, zegt bestuursvoorzitter Alwel Tonny van de Ven. ‘Alwel en Wonen Breburg bouwen ieder 650 nieuwe woningen en nemen daarmee de opgave van Laurentius over. Dat vraagt van deze corporaties natuurlijk een extra inzet van vermogen. Naar verwachting kost het ons ongeveer 650 maal 180.000 euro. Dus per corporatie zo’n 117 miljoen euro.’

Betaalbare woningen

Ook de opgave om bestaande woningen in de stad betaalbaar te houden, nemen Alwel en Wonen Breburg deels op zich. Corporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Die moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de zogeheten aftoppingsgrens. ‘Tussen 2013 en 2016 hebben Alwel en Wonen Breburg meer dan een evenredig aantal woningen onder de aftoppingsgrens gehouden, vanaf 2017 houdt Laurentius weer voldoende woningen betaalbaar voor de doelgroep ’, zegt Van de Ven.

‘Afgelopen jaren heeft Laurentius haar bezit buiten Breda en Alphen-Chaam verkocht, zodat we ons weer helemaal kunnen richten op ons kerngebied. Mede dankzij de solidariteit van onze collega-corporaties kan Laurentius haar positie verder herstellen. In de toekomst kan Laurentius haar aandeel in de nieuwbouwopgave in Breda weer helemaal zelf oppakken’, verwacht Stribos.

Uit een enquête van Aedes en Platform31 blijkt dat 80 procent van de corporaties vindt dat onderlinge collegiale ondersteuning kan helpen de verschillen tussen beschikbare middelen en regionale opgaven te verkleinen.

Meer praktijkvoorbeelden

Platform31 brengt bijzondere voorbeelden in beeld in een serie over collegiale ondersteuning.