Stevige regierol gemeente Alkmaar op nieuwbouwopgave sociale huur

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

In de gemeente Alkmaar ligt een grote nieuwbouwopgave in het sociale segment. Nieuwbouw in Alkmaar kan alleen binnenstedelijk, dat maakt het lastig om de gezamenlijke doelen te halen. Woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente hebben afspraken gemaakt over een intensief partnerschap om de benodigde realisatiekracht te mobiliseren. Met structureel contact en een stevige gemeentelijke regierol sturen partijen op realisatie van de bouwplannen.

Prestatieafspraak

Meerjarenafspraak 2021-2024

Gemeente Alkmaar heeft de regierol op de woningbouwopgave. De gemeente Alkmaar en de woningcorporaties hebben samen de ambitie om – passend bij de lokale opgave - de voorraad sociale huurwoningen fors uit te breiden. De gemeente zorgt voor een snelle doorloop van procedures en snelle afgifte van vergunningen om nieuwbouw van sociale huur op tempo realiseerbaar te maken. De grootste kans op groei van de voorraad ligt in de gebieden langs het Alkmaars Kanaal: hier zet de gemeente zich - in gesprek met ontwikkelaars - maximaal in voor realisatie van 1/3 sociale huur nieuwbouw door woningcorporaties of marktpartijen.

Doel: Corporaties verkrijgen voldoende grondposities om aan nieuwbouwopgave te voldoen.

Afspraak 2021

In een gezamenlijke werkgroep van (specialisten van de) gemeente Alkmaar, Woonwaard, Kennemer Wonen en Van Alckmaer vindt regelmatig overleg plaats om nieuwbouwontwikkelingen te stroomlijnen en knelpunten in de realisatie zo snel mogelijk weg te nemen. Partijen sturen op realisatie bij harde en zachte plannen voor de komende vier jaar. Daarnaast inventariseren partijen wat er de komende jaren aan locaties nodig is en welke projecten moeten worden opgestart om richting 2030/2040 aan de woningbehoefte te voldoen. Partijen stellen een lijst van locaties op en komen tot verbeteracties om realisatie per locatie verder te brengen.

Oplossing

 • Een meerjarig ontwikkelingsperspectief, geconcretiseerd in jaarafspraken
 • De gemeente Alkmaar faciliteert de nieuwbouw van sociale huurwoningen door corporaties op verschillende manieren:
  • De gemeente Alkmaar hanteert een sociale verlaagde grondprijs (tarieven opgenomen in prestatieafspraken).
  • Procedures worden snel doorlopen en vergunningen worden snel afgegeven .
  • De gemeente zet zich in kansrijke locaties voor een snelle realisatie van woningbouw met 1/3e sociale huur.
  • In een gezamenlijke werkgroep met daarin specialisten van de corporaties en gemeente Alkmaar vindt regelmatig overleg plaats om nieuwbouwontwikkelingen te stroomlijnen en knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen.
  • Partijen stellen een lijst op met locaties voor woningbouwrealisatie met per locatie verbeteracties om woningbouwrealisatie te versnellen.

Aanpak

De prestatieafspraak wordt vanaf 2021 uitgevoerd.

Alkmaarse corporaties: 'We zien dat het woningtekort in Alkmaar enorm is. Meer dan voorheen is er sprake van een breed gedragen urgentie en partijen trekken gezamenlijk op om de woningbouw te versnellen. Wij onderstrepen met elkaar het belang van een goede regie gezien de procedures en de belangrijke rol van de gemeente in de sturing van de woningkwaliteit en de huurcategorieën waarin wordt gebouwd. Deze prestatieafspraak is een extra stimulans en steun in de rug voor de gemeente om in de praktijk inhoud te geven aan deze rol. Voor de huurdersorganisaties is deze afspraak belangrijk, zij hebben het tekort aan huurwoningen nadrukkelijk op de agenda gezet en zijn gelijkwaardige gesprekspartner in het maken en monitoren van de prestatieafspraken.'

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Prestatieafspraken gemeente Alkmaar 2021-2024

Betrokken partijen: Gemeente Alkmaar, Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen, Woonwaard en de huurdersorganisaties Huurdersbelangen Kennemer Wonen, Huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer en Huurders­belangenvereniging Noord-Kennemerland