Terugblik 2021: belangrijkste resultaten van Aedes

Nieuws 6 april 2022
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Als branchevereniging van woningcorporaties in Nederland draagt Aedes eraan bij dat 26.000 medewerkers bij 262 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. Elke dag werken zij er samen met allerlei partners hard aan om huurders en woningzoekenden een duurzaam huis te bieden in een leefbare wijk. De opgaven waar corporaties in 2021 op de woningmarkt voor stonden waren onverminderd groot. 

Terugblik van Martin van Rijn

In de Terugblik 2021 leest u de belangrijkste resultaten van Aedes als vereniging van woningcorporaties in een veelbewogen jaar waarin we ook nog steeds te maken hadden met de gevolgen van de coronapandemie. Maar ook een jaar waarin corporaties zich samen hebben laten zien als een sterke en solidaire sector.   

De Actieagenda Wonen: een plan om de wooncrisis aan te pakken

Aan het begin van het jaar presenteerden we de Actieagenda Wonen. Op initiatief van Aedes ondertekenden 34 partijen uit de bouw, maatschappelijk werk, overheden en huurdersorganisaties het veelomvattende plan om in 10 jaar de wooncrisis te lijf te gaan. 

De Actieagenda Wonen is een kant en klaar uitvoeringsplan voor het nieuwe kabinet voor meer nieuwbouw, betaalbare en duurzame woningen, leefbare wijken en zorg voor bewoners. Door de lange formatiebesprekingen liet dat nieuwe kabinet nog op zich wachten tot in 2022. Daarom zijn de 34 partijen in 2021 alvast samen aan de slag gegaan met de Actieagenda Wonen.  

Mede daardoor en de inzet van bij Aedes aangesloten woningcorporaties is eind 2021 de afschaffing van de verhuurderheffing aangekondigd. Volkshuisvesting en de woningmarkt staan weer hoog op de politieke agenda. Zodanig dat er in het nieuwe kabinet opnieuw een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is aangetreden.  

Kijk ook eens bij

Solidaire sector: oplossing voor Vestia

251 corporaties droegen vrijwillig bij aan een unieke leningenruil om de te hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia structureel te verlagen. De ondertekening van de leningenruil op 26 november was een belangrijke stap om Vestia gezond te maken, zodat ook deze corporatie weer volop kan bijdragen aan de grote maatschappelijk opgaven waarvoor we staan. Bovenal was dit gezamenlijke besluit een uiting van de wens de huurders van Vestia weer perspectief op een fijne woning te geven.  

Kennis delen en leren van elkaar

Naast goede randvoorwaarden en brede maatschappelijke steun voor ons werk, blijft het zaak om het corporatiewerk zelf slimmer en beter te organiseren en uit te voeren. De vereniging heeft in 2021, voornamelijk online, zeer actief kennis gedeeld, pilots en proeftuinen georganiseerd en gewerkt aan het opschalen van bewezen producten en processen. 

Zo is samen met externe partijen een nieuwe Routekaart Verduurzaming ontwikkeld die corporaties helpt bij hun keuzes van duurzaamheidsmaatregelen. En ontwikkelden we de Veerkrachtkaarten waarmee in beeld gebracht kan worden welke wijken meer aandacht nodig hebben om leefbaar te blijven. 

Ook is een tool ontwikkeld om de totale kosten van het vastgoed van een woningcorporatie op de lange termijn door te rekenen. Met dat inzicht kunnen de interne samenwerking en die met de markt verbeterd worden. Allemaal stappen die ondersteunen en bijdragen aan het realiseren van de ambitieuze plannen in de Actieagenda Wonen. Met als uiteindelijke doel huurders en woningzoekenden een plek te bieden waar ze prettig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. 

Download de Aedes Terugblik 2021

Lees meer over