Corporaties verduurzamen met voorrang label E, F en G-woningen

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 29 november 2021
Experts
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

De kerntaak van woningcorporaties is om voor hun huurders te zorgen voor betaalbare huurwoningen die kwalitatief in orde zijn, comfortabel en energiezuinig. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Het liefst willen we dat al onze huurders nu al in een energiezuinig huis wonen. We willen dat onze huurders er warmpjes bij zitten in een betaalbare woning. Iedere huurder die in de kou zit, is er een teveel. Daarom krijgen woningen met een E, F of G-energielabel voorrang in de verduurzaming.’

Woningcorporaties verduurzamen al jarenlang hun woningen en van een landelijk gemiddeld label D in 2013 zijn ze dit jaar volgens prognose naar gemiddeld label B gegaan. Dat betekent dat honderdduizenden huurders minder energie (hoeven te) verbruiken. Dat is wat we iedere huurder gunnen en daar werken we hard aan. De corporatiesector loopt zelfs voorop met het verduurzamen van woningen. Driekwart van de corporatiehuurders woont in een huis met een groen label. En van alle woningeigenaren (bijv. particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners) hebben corporaties relatief de kleinste voorraad E-, F- en G-labels dankzij vele verbetertrajecten.
Maar juist deze woningen moeten nu met voorrang aangepakt worden.

Nog niet klaar

Een landelijk gemiddeld label B betekent dat er gasloze corporatiewoningen zijn met een A++ label. Dat zijn gloednieuwe woningen. Aan de andere kant zijn er woningen met een E-, F- en G-energielabel. Vooral oudere woningen (met name uit de jaren '60-'70) moeten de stap naar duurzaam nog maken. Deze woningen staan vaker in de steden. Hoe ouder de woning, hoe meer er gedaan moet worden om te isoleren. Maar ook: hoe ouder de woning, hoe lastiger het is. Een woning zonder spouwmuur is bijvoorbeeld moeilijker isoleren dan een woning met spouwmuur. 

Ieder huis komt aan de beurt

Ook in de steden wordt hard doorgewerkt. Ieder huis komt aan de beurt, en planmatig wordt alles aangepakt. Aedes-voorzitter Van Rijn: ‘Al bijna de helft van alle investeringen aan een woning zit in verduurzaming. Een behaald gemiddelde is een prachtige stap waar we trots op zijn. Het is echter een tussenstap, we zijn niet klaar voordat ieder huis een groen label heeft en tegelijkertijd betaalbaar blijft. Daarom pleiten we al jaren voor meer investeringsruimte en de afschaffing van de verhuurderheffing. Woningcorporaties hebben veel opgaven, en hebben daarvoor wel de middelen nodig.’ 

Lagere labels voorrang door 500 miljoen minder verhuurderheffing

De verduurzaming versnellen kan dankzij het schrappen van € 500 miljoen aan verhuurderheffing, die vooral voelbaar zijn in grote steden. Van Rijn: ‘Voor die 500 miljoen pakken we de woningen met de laagste labels met voorrang aan. Daarnaast investeren we extra in nieuwbouw. We zouden meer kunnen doen, en eerder kunnen aanpakken, als de gehele verhuurderheffing wordt afgeschaft. Ook hebben corporaties last van andere, onlogische belastingen, waardoor de investeringsruimte minder is. Help corporaties onze huurders helpen, daar pleit ik voor.’

Energiearmoede en minimuminkomen

Uit recent onderzoek van TNO kwam naar voren dat 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Zij hebben elke maand moeite om de energielasten te kunnen voldoen. Een goed geïsoleerde woning is een belangrijke stap naar lagere energielasten en meer comfort. Een andere belangrijke oorzaak van energiearmoede is dat huishoudens te weinig inkomen hebben om rond te komen. Uit onderzoek van Nibud naar huurders met betaalrisico’s bleek eerder al dat vrijwel alle huurders met een betaalrisico een inkomen hebben rond het sociaal minimum. Het verhogen van het minimumloon of uitkering zou daarom ook een groot deel van de oplossing kunnen zijn.