Handreiking warmtenetten: Een CO2-neutrale warmtevoorziening

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat alle woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Aedes heeft deze doelstelling overgenomen in de Woonagenda. Hierin is afgesproken dat alle corporaties een plan maken om hun woningbezit voor 2050 CO2-neutraal te maken. In het Klimaatakkoord is deze ambitie overgenomen. Corporaties hebben hierbij in het plan de Startmotor afgesproken om aanvullend op de afspraken uit het Energieakkoord nog 100.000 woningen aardgasvrij(-ready) te maken.

Dit onderdeel gaat in op:

Download de volledige Handreiking warmtenetten