Meer sociale huurwoningen nodig voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Nieuws 8 juni 2023
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Er zijn meer woningen nodig voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouder zijn of mensen met een sociale of medische urgentie. Zij hebben naast een woning vaak ook extra zorg en begeleiding nodig. Ook voor mensen met een specifieke woonbehoefte, zoals studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners is meer geschikte woonruimte nodig. Om die mensen sneller te helpen is het programma Een thuis voor iedereen gestart. Vandaag stuurde minister Hugo de Jonge de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen naar de Tweede Kamer. Hieronder de belangrijkste punten uit de rapportage. 

Meer sociale huurwoningen in de woondeals

Tot en met 2030 zijn er ruim 900.000 extra woningen in Nederland nodig waarvan ongeveer een derde sociale huur.  Op basis van deze afspraken kunnen overheden, corporaties en zorgorganisaties samen aan de slag met de huisvesting van mensen die dringend behoefte hebben aan op zorg en begeleiding aangepaste woonvormen. 

Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting

In het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting zijn de maatregelen en doelen uit het programma Een thuis voor iedereen opgenomen. Zo worden gemeenten onder meer verplicht om in de huisvestingsverordening een urgentieregeling op te nemen voor een aantal verplichte urgentiecategorieën. Daarin staat ook dat gemeenten vanaf 2026 verplicht een woonzorgvisie opnemen in hun volkshuisvestingsprogramma. En bij het opstellen van lokale prestatieafspraken, moeten ze naast woningcorporaties en huurdersorganisaties, ook relevante zorgpartijen betrekken. Verwacht wordt dat de wet in 2024 in werking treedt. 

6 koploperregio’s voortvarend aan de slag

Koploperregio’s Metropool Regio Amsterdam, Parkstad Limburg, regio Haaglanden, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Groningen en regio Enschede zijn hard aan de slag met het opstellen van regionaal afgestemde woonzorgvisies. Hierin worden de woon- en zorgbehoeften en de woonopgaven voor aandachtsgroepen en ouderen opgenomen. Deze vormen de basis voor afspraken tussen gemeenten onderling maar ook tussen gemeenten, woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en andere partijen die van belang zijn bij de huisvesting van hun kwetsbare bewoners. Lessen van de koploperregio’s worden ook gedeeld met andere regio’s.

Meer ondersteuning bij huisvesting mensen in kwetsbare positie

De huisvestingsopgave van mensen die meer zorg en aandacht nodig hebben, is belangrijk en ingewikkeld. Om gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties te ondersteunen, biedt het Rijk hulp.  Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van één centraal loket waar men terecht kan met huisvestingvragen over aandachtsgroepen en ouderen. Vorig jaar is er al een online kennis- en expertisecentrum gelanceerd met onder meer relevante informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden. Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen is begin dit jaar van start gegaan om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van regionale woonzorgvisies.

Het programma Een thuis voor iedereen

Het programma Een thuis voor iedereen is een gezamenlijk programma van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW), in samenwerking met VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Vragen over het programma? Het Klantcontactcentrum van de VNG is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur en is telefonisch via 070 373 83 93 en per mail via [email protected] te bereiken.

Lees meer over