Subsidies en ondersteuning bij ouderenhuisvesting

Nieuws Nieuws · 28 februari 2024
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Met de toenemende vergrijzing is er een groeiende behoefte aan aandacht voor de huisvesting van ouderen. Het is essentieel om creatieve nieuwe woonconcepten te ontwikkelen en nauw samen te werken met verschillende partners om aan deze vraag te voldoen. Op deze pagina hebben we een overzicht samengesteld van alle beschikbare subsidies en ondersteuningsmogelijkheden die woningcorporaties kunnen helpen bij het realiseren van passende woonvormen voor ouderen.

Subsidies

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW)

Deze regeling helpt woningcorporaties en zorgaanbieders woningen te bouwen én transformeren.  Zodat mensen langer zelfstandig in een sociale huurwoning kunnen wonen. De subsidie is voor geclusterde, zorggeschikte woningen voor sociale huur. Aanvragen kan tot donderdag 31 oktober 2024. Meer informatie op de website van RVO.

Subsidieregeling Intergenerationeel wonen

Vanaf  januari kunnen woningcorporaties weer gebruik maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen. Met deze subsidie kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar € 200 korting krijgen op hun huur. De belangrijkste voorwaarde is dat ze een kamer huren in een geclusterde woonvorm voor ouderen. Aanvragen kan tot 31 mei 2024. Meer informatie over de subsidieregeling Intergenerationeel wonen.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
INMIDDELS GESLOTEN

Deze stimuleringsregeling ondersteunt particulieren en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Voorbeelden zijn: een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. 

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) 
INMIDDELS GESLOTEN

Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen konden tot eind 2023 SOO aanvragen. SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). 

Andere ondersteuning nodig?

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Onder andere over hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Heb je een vraag op het gebied van wonen en zorg en wil je gebruikmaken van de expertise van het ondersteuningsteam? Stuur je (aan)vraag per e-mail naar RVO.

Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen 

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. Ook helpt dit team bij vraagstukken op het gebied van financiering en wet- en regelgeving. Het secretariaat van het aanjaagteam vormt het directe aanspreekpunt voor de ambassadeurs, adviseurs en koplopers in het veld. Het secretariaat is bereikbaar via Taskforce Wonen en Zorg