Handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, andere samenwerkingspartners en inwoners. Waar beginnen en eindigen de rol en de verantwoordelijkheid van corporaties, en wat pak je als eerste op? Dat lees je in de nieuwe handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie.

Wonen, welzijn en zorg komen samen

Vanuit het Rijk zijn 2 programma’s ontwikkeld die ondersteunen bij de opgave van wonen, welzijn en zorg: Een thuis voor iedereen, gericht op aandachtsgroepen en Wonen en zorg voor ouderen. Door de bundeling van deze domeinen kunnen partijen op lokaal niveau goed samenwerken , zo is de redenering. 

Strategische reflectie en inhoud woonzorgvisie

De handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie start met een belangrijke eerste vraag: hoe verhoudt mijn corporatie zich tot de opgaven, zowel op inhoud als proces?  Mogelijk vragen landelijke en lokale ontwikkelingen om het (her)formuleren van je strategie. 
Vervolgens geeft de handreiking toelichting op de bouwstenen van een woonzorgvisie. En wordt per bouwsteen, inzicht in de opgave, visie, ambitie en doelen, en samenwerking, aangegeven hoe je als corporatie hierop kunt inspelen. Praktisch, helder en overzichtelijk. 

Met dit document kun je je goed voorbereiden op de gesprekken met gemeenten en zorgorganisaties. Platform 31 heeft deze handreiking in opdracht van Aedes opgesteld.

Ook BZK is aan de slag gegaan met een handreiking: Wonen en zorg in het volkshuisvestingprogramma.
De woonzorgvisies vormen de basis voor gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgkantoren over wat mensen uit de aandachtsgroepen en ouderen, naast huisvesting, nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Wanneer de wet Versterking regie op de volkshuisvesting in 2026 in werking treedt, krijgen gemeenten nog twee jaar om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen met een visie op wonen en zorg, die in lijn is met het Wmo-beleidsplan. Om beleidsmakers bij gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij deze opgave, biedt de handreiking wonen en zorg inzicht in wat het wetsvoorstel van hen vraagt, waar het gaat om integrale woonafspraken in het kader van het volkshuisvestingsprogramma.