Aedes: Regiewet legt fundament onder noodzakelijke versnelling van betaalbare nieuwbouw

Nieuws 7 maart 2024
Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

De woningbouwcrisis vraagt om versnelling van procedures. Niet alleen in de bouw maar ook in de Kamer. De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (regiewet) wordt daarom zo snel mogelijk aangenomen, als het aan Aedes ligt. Rijk, provincies en gemeenten krijgen dan meer instrumenten om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende betaalbare woningen zijn. Het is vervolgens aan deze overheden om de handschoen op te pakken en woningbouwplannen te versnellen en het juiste aandeel en aantal betaalbare huizen te waarborgen.

Meer regie overheid op volkshuisvesting

Minister De Jonge stuurde het wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting (Wvrv) op 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer. Het kabinet stelt voor dat de overheid weer meer regie op volkshuisvesting voert. Rijk, provincies en gemeenten krijgen daarvoor bestuurlijke instrumenten. Ook wil het kabinet beroepsprocedures versnellen: voortaan nog maar bij één instantie en binnen 6 maanden.

Aedes: overheid moet knopen door kunnen hakken

De woningcrisis vraagt om een daadkrachtige aanpak. Er zijn plannen genoeg, in het hele land zijn regionale Woondeals gesloten. Vorige week presenteerden VNG, IPO, Woonbond, marktpartijen en corporaties de Uitvoeringsagenda Wonen. Het gaat nu om uitvoering en doorpakken, waarbij overheden de verantwoordelijkheid kunnen nemen om zonodig knopen door te hakken. De wet geeft hen daarvoor de ruimte, wat tegelijkertijd werkt als een soort stok achter de deur. Zo is voor iedereen duidelijk wat hen te doen staat. Echter, zolang er onzekerheid is over de invoering van deze wet werkt dit juist verlammend op de nieuwbouw. Wat Aedes betreft wordt de wet daarom snel behandeld en aangenomen. 

30% sociaal in de nieuwbouw in elke gemeente

De wet legt de basis om de nieuwbouw te versnellen en te sturen op bouwlocaties. Ook is hardere sturing mogelijk op het aandeel sociale huurwoningen. Dit mag geen dode letter in de wet worden, en in de praktijk moet dit ook afdwingbaar zijn. Dit alles vraagt om duidelijkheid en zo min mogelijk ruimte voor tijdrovende discussies. Wat Aedes betreft mag sturing in de wet op het aandeel sociaal in de nieuwbouw daarom  worden aangescherpt naar 30% sociaal in elke gemeente. Het voorstel in de wet om prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties steviger en afdwingbaar past ook in deze lijn.

Versnellen procedures in wet houden

Aedes blijft er voorstander van dat het versnellen van procedures in de woningbouw onderdeel blijft van de wet, in afwijking van het advies van de Raad van State. De urgentie van de woningnood vraagt daar om en procedures zorgen immers voor de belangrijkste vertragingen van woningbouwprojecten. Aedes ondersteunt dan ook de keuze van de minister om versnelling van procedures integraal mee te nemen in de regiewet.  

Consultatie

Inmiddels is de consultatie gestart over lagere regelgeving die bij de wet hoort. Die gaat onder andere over het verkorten van de bezwarenprocedures. Aedes zal een consultatiereactie indienen. Aandachtspunten zijn in ieder geval de uitvoerbaarheid en hoe de evenwichtige verdeling van urgenten in de praktijk gaat werken. Corporaties die willen bijdragen aan de consultatiereactie kunnen dat doen via: Job Borggreve ([email protected]) en Niels van der Poel ([email protected]).