Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid helpt gemeenten om hun beleid aan te passen. Op verzoek van de VNG heeft Aedes samen met onder meer het ministerie van BZK, diverse gemeenten en woonwagenbewoners meegewerkt aan de totstandkoming van deze wegwijzer.

Het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente. Woningcorporaties hebben een rol bij het bouwen en verhuren van standplaatsen en woonwagens voor mensen die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen.

Naast de Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is er ook een nieuw model Huisvestingsverordening gepubliceerd. Hiermee kunnen gemeenten en woningcorporaties de vergunningverlening en de inrichting van de standplaatsen voor woonwagens regelen. 

Beleidskader

Na afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 werden gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners. De afgelopen jaren heeft een aantal instanties zich uitgesproken over het mensenrechtelijk kader dat voor woonwagenbewoners geldt. Zij stellen dat het beleidskader dat ontwikkeld is bij de intrekking van de Woonwagenwet niet in overeenstemming is met het mensenrechtelijk kader uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens . Daarom heeft het ministerie van BZK in 2018 het Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld. De Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is een nadere invulling van dit gemeentelijk beleidskader. In 2021 plaatste BZK een nieuwsartikel over Standplaatsen woonwagens.