Buitengewoon verlof in de CAO Woondiensten

Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Een werknemer kan recht hebben op buitengewoon verlof. Daarover vind je alles in hoofdstuk 8 van de CAO Woondiensten. Het is een aanvulling op de verlofregelingen in de Wet Arbeid en Zorg. Het buitengewoon verlof regelt bijzondere situaties waarbij een werknemer recht heeft op betaald verlof.

Meepraten over buitengewoon verlof?

Ben je P&O-medewerker en heb je een vraag over buitengewoon verlof? Stel je vraag eens aan je collega's in de community P&O.

Limitatieve opsomming

De lijst met bijzondere situaties staat in hoofdstuk 8 van de CAO en is een limitatieve opsomming. Dat wil zeggen dat er geen recht op buitengewoon verlof bestaat in andere situaties dan genoemd in hoofdstuk 8 van de CAO. 

De CAO onderscheidt onderstaande situaties waarin een werknemer recht kan hebben op buitengewoon verlof. Een werkgever kan dit buitengewoon verlof in dat geval niet weigeren.
• Verlof bij overlijden (artikel 8.1 CAO Woondiensten)
• Verlof voor het regelen van een uitvaart (artikel 8.2 CAO Woondiensten)
• Verlof bij ziekenhuisopname en artsbezoek (artikel 8.3 CAO Woondiensten)
• Verlof bij verhuizing (artikel 8.4 CAO Woondiensten)
• Verlof voor vergaderingen (artikel 8.5 CAO Woondiensten)
• Verlof voor huwelijk of geregistreerd partnerschap (artikel 8.6 CAO Woondiensten)
• Kortdurend zorgverlof (artikel 8.7 CAO Woondiensten)
• Ouderschapsverlof (artikel 8.8 CAO Woondiensten)
• Kraamverlof (artikel 8.9 CAO Woondiensten)

Werkdag

In het algemeen geldt dat buitengewoon verlof alleen wordt verleend wanneer de in de CAO genoemde situatie zich voordoet én deze op een werkdag van de werknemer valt. Valt het buitengewoon verlof op een roostervrije dag van een werknemer, dan heeft hij geen recht op compensatie in tijd of geld. Het buitengewoon verlof is niet naar rato van het dienstverband.

Doorbetaling salaris

De specifieke voorwaarden waaronder de werknemer recht heeft op buitengewoon verlof staan genoemd in hoofdstuk 8 van de CAO. Wanneer de werknemer buitengewoon verlof opneemt heeft hij recht op 100 procent doorbetaling van het salaris (behalve bij ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof).