Compensatie transitievergoeding voor werkgevers na langdurige ziekte

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zijn betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. De wetgever wil hiermee voorkomen dat werkgevers in dat geval een dienstverband niet beëindigen enkel en alleen om te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald.

De wet schrijft voor dat een werkgever aan een werknemer ook een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na twee jaar ziekte. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers in dat geval compensatie aanvragen bij het UWV.

Transitievergoeding

Het gaat om een bedrag ter hoogte van de betaalde transitievergoeding. Het zal nooit meer zijn dan het totale bedrag aan loon dat werkgever tijdens de twee jaar ziekte aan werknemer heeft doorbetaald.

Op welke manier de arbeidsovereenkomst is beëindigd is niet van belang. De regeling geldt dus in geval van opzegging via het UWV, ontbinding via de kantonrechter, het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Ingangsdatum

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2020. De compensatieregeling krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. Aanvragen daarvoor kunnen worden ingediend in de periode 1 april 2020 tot 30 september 2020.

Een aanvraag voor compensatie van nieuwe transitievergoedingen vanaf 1 april 2020 moet zijn ingediend uiterlijk zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is verstrekt.

Aanvraag

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding is een digitaal formulier beschikbaar. Dit formulier Aanvraag compensatie transitievergoeding staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl.