Doorwerken na pensioenleeftijd geregeld vanaf 2016

De Wet Werk en Zekerheid maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. Met ingang van 1 juli 2015 eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd namelijk automatisch. Voorheen moest de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen (via het UWV) of laten ontbinden (via de kantonrechter). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Doorwerken na AOW-gerechtigde Leeftijd.

CAO Woondiensten

De arbeidsovereenkomst van een corporatiemedewerker eindigt op grond van artikel 2.8 CAO Woondiensten op de dag dat de medewerker AOW-gerechtigd is. Partijen zijn hierna vrij om opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Op deze overeenkomsten is ook de CAO Woondiensten van toepassing. Voorheen werd het ontraden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan na de AOW-gerechtigde leeftijd vanwege de zogeheten ragetlieregel.

Ragetlieregel

De ragetlieregel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch (van rechtswege) stopt in het geval die is afgesloten na een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te kunnen beëindigen moet de werkgever naar de kantonrechter of het UWV.

Deze regel is na de invoering van de WWZ niet meer van toepassing op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aansluitend op een geëindigde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een medewerker na de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt nu dus automatisch. Let op: de ketenregeling en de aanzegverplichting zijn wél gewoon van toepassing.

Wet Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Doorwerken na AOW-gerechtigde Leeftijd. Deze wet moet het voor AOW-gerechtigden aantrekkelijker maken om te blijven werken. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking.
Hieronder de gewijzigde bepalingen voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, puntsgewijs op een rijtje:

  • De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot 13 weken;
  • Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan begint de periode van 13 weken te lopen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De totale periode zal niet langer zijn dan 104 weken;
  • Re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor) is niet aan de orde en er is geen verplichting om een plan van aanpak op te stellen;
  • De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen wordt beperkt tot één maand;
  • Er geldt een afwijkende ketenbepaling: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar. Hierbij worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn ingegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De Wet minimumloon wordt ook van toepassing op AOW-gerechtigden;
  • De Wet aanpassing arbeidsduur wordt buiten toepassing verklaard voor AOW-gerechtigde werknemers, zodat de werkgever niet verplicht is om in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.