Positie flexwerker: invoering aanzegverplichting

De eerste veranderingen door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn vooral gericht op de positie van de flexwerker. Eén van de wijzigingen per 1 januari 2015 is de invoering van de aanzegverplichting.

Aanzegverplichting

De werkgever is met ingang van 1 januari 2015 verplicht om een werknemer minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. De werkgever hoeft niet te motiveren waarom hij het contract niet verlengt.

De aanzegverplichting gaat gelden voor alle opvolgende tijdelijke contracten, dus niet alleen voor de eerste of de laatste in de keten. De aanzegverplichting geldt niet voor arbeidsovereenkomsten waarvan de einddatum niet zeker is. Bijvoorbeeld: arbeidsovereenkomst op projectbasis of wegens vervanging tijdens ziekte of zwangerschapsverlof.

Schriftelijkheidsvereiste

De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren. Je kunt de aanzeggingsbrief het beste per aangetekende post versturen, of laat de werknemer tekenen voor ontvangst van de brief. Voorbeelden van (concept-)aanzegbrieven vind je onderaan dit artikel.

Aan het schriftelijkheidsvereiste is ook voldaan als de aanzegging al in de arbeidsovereenkomst staat (oordeel kantonrechter Utrecht), als de werkgever aanzegt per e-mail (aangegeven door minister van SZW), of per WhatsApp (volgens de kantonrechter Amsterdam).

Wel ligt de bewijslast voor de aanzegplicht bij de werkgever: hij moet aantonen dat de aanzegging (tijdig) heeft plaatsgevonden. Het is daarom verstandig de aanzegging toch per aangetekende post te versturen (of de werknemer voor ontvangst te laten tekenen) of bij aanzegging per e-mail de werknemer de ontvangst van de aanzegging te laten bevestigen.

Sanctie

Als een werkgever niet aanzegt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst weliswaar van rechtswege, maar de werkgever is dan als sanctie een evenredige vergoeding verschuldigd met een maximum van een maandsalaris.

Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris. Let op: de vergoeding is ook verschuldigd als de werkgever de arbeidsovereenkomst wél verlengt, maar niet aanzegt. Een werkgever is alleen verplicht de vergoeding te betalen als de werknemer binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst hier op een beroep doet.