Modernisering Handboek functie-indeling Woondiensten in 13 vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 9 maart 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Waar staan we nu in het moderniseringstraject van het Handboek functie-indeling Woondiensten? Daarover lees je meer in de vragen en antwoorden die CAO-partijen daarover hebben opgesteld.

 

Wat is de achtergrond van de modernisering van het Handboek functie-indeling Woondiensten?

In 2020 is er onderzoek gedaan naar de hobbels die corporaties ervaren bij het waarderen van functies op basis van het Handboek functie-indeling Woondiensten (verder te noemen: Handboek). CAO-partijen hadden dat in de CAO Woondiensten 2019-2020 afgesproken naar aanleiding van signalen van corporaties en medewerkers dat het Handboek uit 2003 verouderd is.

Een werkgroep van experts heeft verschillende oplossingsrichtingen aangedragen om de hobbels die corporaties ervaren weg te nemen. CAO-partijen hebben in 2021 één van deze oplossingsrichting gekozen. Deze wordt nu, samen met de werkgroep van experts, verder uitgewerkt door De Leeuw Consult, systeemhouder van het CATS-functiewaarderingssysteem.

Welke hobbels ervaren corporaties bij het waarderen van functies?
  • De begrippen uit het Handboek worden als subjectief ervaren (er is behoefte aan meer duiding van deze begrippen).
  • De vakinhoud van de functiefamilies is niet up to date.
  • Het Handboek sluit niet aan op (recente) maatschappelijke ontwikkelingen.
  • De opleidingsniveaus in het Handboek zijn niet gekoppeld aan het huidige onderwijsstelsel.
  • Sommige corporaties hebben gebrek aan kennis om het Handboek zelf goed toe te passen.
Welke eisen stellen CAO-partijen aan de nieuwe versie van het Handboek?

CAO-partijen hebben afgesproken de CATS-methodiek te handhaven. Het is dus niet de bedoeling een overstap naar een nieuw functiewaarderingssysteem te maken. Ook moet de nieuwe versie van het Handboek natuurlijk weer een lange tijd mee kunnen gaan.

Verder vinden CAO-partijen het belangrijk dat gebruikers van het Handboek het makkelijk en verantwoord kunnen toepassen en dat de koppeling van een functie aan een functieniveau (salarisschaal) goed en duidelijk is uit te leggen.

Met andere woorden, naast toekomstbestendigheid zijn ook uitlegbaarheid en herkenbaarheid belangrijke criteria waaraan de gemoderniseerde versie van het Handboek moet voldoen.

Tot slot hebben CAO-partijen afgesproken dat het uitgangspunt is dat de normering onveranderd blijft. Dit betekent dat de huidige koppeling tussen het functierwaarderingssysteem en de salarisschalen niet verandert.

Hoe gaat het gemoderniseerde Handboek eruit zien?

Het huidige Handboek bestaat uit 24 functiefamilies: 23 vaktechnische functiefamilies en 1 algemene functiefamilie. Maar de ontwikkelingen in de sector en in de verschillende vakgebieden volgen elkaar in rap tempo op. Met regelmaat ontstaan er ook nieuwe functies.

Daarom hebben CAO-partijen ervoor gekozen om in de toekomst functies in te delen met een algemene functiefamilie (de huidige functiefamilie 24) aangevuld met ijk-/referentiefuncties. De vakinhoudelijke functiefamilies gaan dus verdwijnen.

 

Wat zijn ijk-/referentiefuncties?

IJk-/referentiefuncties zijn eigenlijk een extra hulpmiddel voor het indelen van functies. Het zijn beschrijvingen van functies die veel voorkomen in de sector. Het is een hulpmiddel voor de gebruiker om het resultaat van de toepassing van de algemene functiefamilie te controleren.

IJk-/referentiefuncties geven meer duiding aan subjectieve begrippen zoals ‘complex’. Door hiermee te werken vergroten we de herkenbaarheid en nemen we de belangrijkste hobbel weg (begrippen worden als subjectief ervaren).

 

Hoeveel ijk-/referentiefuncties gaan er komen?

Daarover hebben CAO-partijen nog niet besloten. Het moet een goede afspiegeling zijn van de functies die veel voorkomen in onze sector. Periodiek zullen de ijk-/referentiefuncties worden beoordeeld op de ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit betekent dat afhankelijk van de ontwikkelingen deze functies herschreven worden, er functies verdwijnen of er nieuwe aan worden toegevoegd. De algemene functiefamilie is in veel mindere mate gevoelig voor dergelijke ontwikkelingen.

Gaat de huidige (algemene) functiefamilie 24 herschreven worden?

Ja. Die functiefamilie gaan we herschrijven in begrijpelijke taal waarin duidelijk staat omschreven wat niveaubepalend is voor een niveau en wat niveau-onderscheidend is tussen de lagere en hogere functieniveaus.

Is het huidige Handboek nog wel bruikbaar?

Ja. Doordat de normering hetzelfde blijft kan een corporatie het Handboek gewoon blijven gebruiken totdat er een gemoderniseerd Handboek ligt.

Moeten alle functies opnieuw worden gewaardeerd bij de introductie van het gemoderniseerde Handboek?

Nee, want het uitgangspunt is dat de normering hetzelfde blijft. Functies hoeven dus niet opnieuw ingedeeld te worden.

Hoe gaan CAO-partijen nu verder?

Het indelen van functies met een algemene functiefamilie (de huidige functiefamilie 24) aangevuld met ijk-/referentiefuncties is nieuw in de sector. CAO-partijen hebben besloten deze nieuwe manier van waarderen verder uit te gaan werken.

CAO-partijen hebben systeemhouder De Leeuw Consult de opdracht gegeven te starten met een pilot. In deze pilot werken zij 3 niveaus uit van de algemene functiefamilie inclusief 4 referentiefuncties. Dit traject ronden zij eind maart 2022 af.

De uitkomsten van het pilottraject bespreken we met een aantal gebruikers van het Handboek. Hiervoor stellen we een klankbordgroep samen. Met de bevindingen van de klankbordgroep nemen CAO-partijen een definitief besluit over de modernisering van het Handboek.

Ik wil mij graag aanmelden voor deze klankbordgroep. Kan dat?

Ja, graag! We zijn op zoek naar medewerkers die (veel) ervaring hebben met het waarderen van functies. Wil je meedenken en -praten? Mail dan naar het secretariaat van CAO-partijen: [email protected].

Wanneer is de gemoderniseerde versie van het Handboek klaar voor gebruik?

Als de pilotfase succesvol is afgerond, zullen we hierna de overige functieniveaus van de algemene functiefamilie en referentiefuncties uitwerken.

Ook hierover zullen we overleggen met de klankbordgroep om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Voor zover we het op dit moment kunnen inschatten zal het gemoderniseerde Handboek naar verwachting eind 2023 worden opgeleverd.

Komen er trainingen in het gebruik van het gemoderniseerde Handboek?

Ja. CAO-partijen hebben er bewust voor gekozen dat het Handboek door gebruikers in de corporaties zelf toegepast kan worden.

Het is geen expertsysteem. Dit betekent dat het belangrijk is dat deze medewerkers voldoende kennis in huis hebben van het Handboek om dit op een verantwoorde manier te doen.

Omdat de opzet van het Handboek nieuw is en gebruikers moeten leren te werken met de algemene functiefamilie en de referentiefuncties komen er trainingen voor gebruikers.