Keuzes in de nieuwe pensioenregeling voor corporaties

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Er is een nieuwe pensioenregeling voor corporaties in de maak. Dat is een proces van zeker 5 jaar. In 2021 zijn SPW, Aedes en de vakbonden begonnen met de voorbereidingen. In dit artikel lees je over het proces en de keuzes die we daarin maken.

Aan de pensioenregeling van SPW nemen in totaal ongeveer 71.500 mensen deel. Dit zijn oudmedewerkers die hun rechten hebben laten staan, medewerkers die iedere maand pensioen opbouwen en gepensioneerden. Voor al deze mensen heeft de nieuwe pensioenregeling gevolgen. Maar ook voor werkgevers zal er het nodige veranderen.

Waarom moet de pensioenregeling van SPW veranderen?

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Het kabinet en sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt in het pensioenakkoord. Er verandert veel in onze samenleving: we leven langer, werken langer door, we wisselen vaker van baan.

Nieuwe pensioenregelingen moeten daar beter bij aansluiten en moeten transparanter en persoonlijker worden. Iedere deelnemer heeft straks een eigen pensioenvermogen. Ook gaat het pensioen straks sneller en meer meebewegen met de economische situatie: omhoog als het goed gaat, omlaag als het slecht gaat.

Hoe en wanneer gaat onze pensioenregeling veranderen?

Uiterlijk 1 januari 2027 moet de huidige pensioenregeling vervangen zijn door een nieuwe. SPW streeft ernaar om de regeling op 1 januari 2026 in te voeren. Uiterlijk 1 juli 2024 moet de nieuwe regeling in concept klaar zijn.

Om dit te realiseren moeten er door Aedes en de vakbonden nog belangrijke keuzes gemaakt worden. Aedes heeft samen met de leden in het najaar van 2021 de uitgangspunten vastgesteld die voor werkgevers belangrijk zijn bij het maken van deze keuzes.

Solidair, aanvaardbaar én betaalbaar

Aedes vindt een aantal onderwerpen belangrijk voor de nieuwe pensioenregeling: aantrekkelijk werkgeverschap, premie, ambitie (als het gaat om het pensioenresultaat), verplichtstelling/solidariteit, collectiviteit, keuzevrijheid, transparantie.

Over deze onderwerpen zijn samen met Aedes-leden uitgangspunten gedefinieerd. Zo vinden we het natuurlijk belangrijk dat we een zo goed mogelijk pensioenresultaat bereiken, maar hechten we ook veel waarde aan een aanvaardbare en stabiele premie.

Ook willen we graag dat de pensioenregeling voor iedereen verplicht is om concurrentie te voorkomen maar dan moet het dus ook een aantrekkelijke regeling en arbeidsvoorwaarde zijn.

Schema met de keuzes die gemaakt moeten worden voor een nieuw pensioenstelsel.

Opties en keuzes

In aanloop naar de nieuwe pensioenregeling zijn en worden verschillende keuzes gemaakt. De afgelopen maanden is er al gekozen voor de Solidaire Premieregeling en voor ‘invaren’ van de oude rechten in de nieuwe regeling. Binnenkort staan 2 nieuwe keuze-onderwerpen op de agenda: de ingangsdatum, het beoogde pensioenresultaat en de daarvoor benodigde premie.

Alle keuzes die we nu maken zijn werkhypotheses. Bedoeld als vertrekpunt voor berekeningen en verkenningen. Stapje voor stapje krijgen we meer inzicht in de mogelijkheden en komen de contouren van de nieuwe pensioenregeling in zicht.

Welk type regeling?

Het pensioenakkoord biedt 2 keuzemogelijkheden voor de nieuwe pensioenregeling: de Solidaire Premieregeling (SPR) of de Flexibele Premieregeling (FPR). Het belangrijkste verschil tussen deze 2 opties is de mate van collectiviteit en solidariteit. Vooralsnog kiezen Aedes en de vakbonden voor de Solidaire Premieregeling werkhypothese. Omdat de SPR met zijn meer solidaire en collectieve kenmerken beter lijkt te passen bij woningcorporaties.

Wel of niet invaren?

Zodra er een nieuwe pensioenregeling is, gaan deelnemers pensioen opbouwen in deze nieuwe regeling. De wetgeving verplicht in beginsel tot het overhevelen van de opgebouwde rechten in de oude regeling naar de nieuwe regeling. Dit overhevelen wordt ‘invaren’ genoemd. Bij het invaren ontstaan mogelijk nadelen voor groepen deelnemers die nadelen moeten gecompenseerd worden.

Aedes en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om bij de invoering van de nieuwe regeling te gaan invaren. Invaren is van belang voor werkgevers en deelnemers en is in principe verplicht. Aedes heeft SPW gevraagd om zo snel mogelijk inzichtelijk te maken hoeveel compensatie nodig is en in hoeverre dat gefinancierd kan worden uit bestaande middelen. We willen voorkomen dat compensatie gefinancierd moet worden uit een tijdelijke premieopslag.

Invoeringsdatum

De nieuwe regeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingevoerd zijn . Maar SPW zou graag al eerder, namelijk op 1 januari 2026, de regeling hebben ingevoerd zodat er eventueel uitloop mogelijk is als er onverwacht vertraging optreedt. Binnenkort zullen de vakbonden en Aedes besluiten over de invoeringsdatum.

Hoe hoog wordt de premie en wat is het beoogde pensioenresultaat?

De premie bedraagt nu 27% van de pensioengrondslag. Daarmee wordt een pensioenuitkering beoogd van 80% als je 43 jaar opbouwt. De kans dat dit ook gehaald wordt is 64%. Sinds begin 2022 zijn Aedes, de vakbonden en SPW aan het onderzoeken wat mogelijke kaders zijn voor de nieuwe premie en ambitie (beoogd pensioenresultaat en haalbaarheidskans) in de nieuwe pensioenregeling.

In het najaar 2022 zullen de voorlopig kaders vastgesteld worden zodat we de verschillende scenario’s kunnen doorrekenen. Voor Aedes is een stabiele en aanvaardbare premie een belangrijk uitgangspunt in deze gesprekken. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde maar willen we wel benaderen als onderdeel van het totale pakket arbeidsvoorwaarden.