Opbouw en afschrijving vakantiedagen zieke werknemers

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

Hoeveel vakantiedagen bouwen zieke werknemers op? En als zieke werknemers op vakantie gaan, mogen corporaties deze dagen dan afschrijven? Kunnen zieke werknemers überhaupt worden verplicht om tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen? Hieronder de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen worden toegekend op basis van de wet en bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen die de werknemer daarboven opbouwt (op basis van de CAO Woondiensten).

Hoeveel vakantiedagen bouwen zieke werknemers op?

Werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, bouwen sinds 1 januari 2012 volledig wettelijke vakantie-uren op (144 wettelijke vakantie-uren per jaar). Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, bouwt een werknemer de eerste 26 weken volledig bovenwettelijke vakantie-uren op. Na 26 weken arbeidsongeschiktheid bouwt een werknemer alleen bovenwettelijke vakantie-uren op over de uren dat hij arbeidsgeschikt is.

Mag een corporatie vakantiedagen afschrijven als een zieke werknemer op vakantie gaat?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een werknemer die met vakantie gaat en tijdens de vakantie ziek wordt en een werknemer die al ziek is en tijdens zijn ziek-zijn besluit om op vakantie te gaan. In het eerste geval, werknemer is met vakantie en wordt tijdens zijn vakantie ziek, is instemming van de werknemer nodig voor het afschrijven van vakantiedagen. In het laatste geval, de werknemer besluit tijdens ziekte om op vakantie te gaan, is voor het afschrijven van vakantiedagen geen instemming vereist, omdat hij zelf tot verlof heeft verzocht. De wetgever acht dit ook redelijk, aangezien de zieke werknemer tijdens zijn ziekte volledige wettelijke vakantiedagen opbouwt.

Wie bepaalt welk type vakantiedagen wordt afgeschreven als zieke werknemers vakantie opnemen?

Een (zieke) werknemer mag zelf bepalen in welke volgorde zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden afgeschreven (artikel 7.4.1 CAO Woondiensten). De corporatie en de werknemer moeten er wel naar streven dat de wettelijke vakantiedagen worden opgenomen in het jaar waarin deze zijn opgebouwd.

Hoeveel dagen mag ik afschrijven als mijn zieke werknemer vakantiedagen opneemt?

De wettelijke vakantiedagen mogen in het geheel worden afgeschreven. Voorbeeld: een werknemer is vijf weken ziek en voor zes van de acht uur (75 procent) weer aan het werk. Hij wil twee uur verlof opnemen. Corporaties mogen dan twee uur afschrijven van de wettelijke vakantieuren. Als de werknemer de gehele dag verlof wil opnemen, mag de corporatie acht uur afschrijven van de wettelijke vakantieuren.

De opname van bovenwettelijke vakantiedagen gebeurt de eerste 26 weken volledig. Voorbeeld: een werknemer is vijf weken ziek en voor zes van de acht uur (75 procent) terug in het werk. Hij wil twee uur verlof opnemen. U mag dan twee uur afschrijven van de bovenwettelijke vakantieuren. Als de werknemer de gehele dag verlof wil opnemen, mag de corporatie acht uur afschrijven van de bovenwettelijke vakantieuren.

Na 26 weken gebeurt de opname naar rato van het aantal uren dat de werknemer arbeidsgeschikt is. Voorbeeld: de werknemer is 28 weken ziek en voor zes van de acht uur (75 procent) terug in het werk. Hij wil twee uur verlof opnemen. U mag anderhalf uur (75 procent van 2 uur) afschrijven van de bovenwettelijke vakantieuren en het restant verlof (half uur) van de wettelijke vakantieuren. Als uw werknemer de gehele dag verlof wil opnemen, mag u zes uur (75 procent van acht uur) afschrijven van de bovenwettelijke vakantieuren en het restant verlof (2 uur) van de wettelijke vakantieuren.

Wat gebeurt er als een zieke werknemer geen vakantie opneemt?

De wettelijke vakantiedagen van zieke werknemers kunnen komen te vervallen. Voor deze dagen geldt namelijk een vervaltermijn van zes maanden. De wettelijke vakantiedagen die in een kalenderjaar worden opgebouwd moeten vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. De vervaltermijn van zes maanden geldt niet als de zieke werknemer redelijkerwijs niet in staat was om ze op te nemen (bijvoorbeeld omdat hij langdurig ziek was en vrijgesteld was van zijn reïntegratieverplichtingen). In dat geval krijgen de wettelijke vakantiedagen dagen een verjaringstermijn van vijf jaar.

Geldt de vervaltermijn van zes maanden ook voor bovenwettelijke vakantiedagen?

Nee. De bovenwettelijke vakantiedagen (artikel 7.1 en 7.2 CAO Woondiensten) houden een verjaringstermijn van vijf jaar.

Wat is het verschil tussen een vervaltermijn en verjaringstermijn?

Een vervaltermijn kan niet worden gestuit en een verjaringstermijn wel. Stuiting houdt in dat de werknemer vlak voordat de verjaringstermijn van zijn bovenwettelijke vakantiedagen verstrijkt de corporatie per brief kan verzoeken dat hij aanspraak blijft houden op zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Na de stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen. Een vervaltermijn kan niet worden gestuit. Zodra de vervaltermijn verstreken is, is de werknemer het recht op wettelijke vakantiedagen kwijt.

Is een zieke werknemer verplicht om vakantie op te nemen?

Nee. Een zieke werknemer is niet verplicht om vakantie op te nemen. Hij moet – zoals hierboven opgemerkt – er wel voor waken dat zijn vakantiedagen niet vervallen of verjaren.