Stand van zaken onderzoek Handboek functie-indeling Woondiensten

Nieuws Nieuws · 6 oktober 2020
Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

De CAO-partijen (Aedes, FNV, CNV Vakmensen en De Unie) hebben door een werkgroep van functiewaarderingsdeskundigen onderzoek laten doen naar gebruik van het Handboek functie-indeling Woondiensten uit 2003. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en ondernemingsraden nagenoeg geen verschil van opvatting hebben over hobbels die zij ervaren met het Handboek.

De onderzoekswerkgroep heeft inmiddels oplossingsrichtingen aangedragen die de CAO-partijen met elkaar zullen bespreken tijdens de nieuwe CAO-onderhandelingen die in oktober 2020 zullen beginnen.

Vanaf voorjaar 2020 hebben CAO-partijen een onderzoek gedaan naar de eventuele belemmeringen die worden ervaren bij het gebruik van het Handboek functie-indeling Woondiensten (Handboek).

Uitgangspunten onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek hebben CAO-partijen een aantal uitganspunten geformuleerd:

  • De CATS-methodiek om de functies in onze branche te waarderen blijft gehandhaafd.
  • Binnen de CAO Woondiensten blijft het Handboek leidend voor het indelen van de functies.
  • De corporaties gebruiken het Handboek om de functies zelf in te delen.
  • Het proces tot het indelen van functies is voor werkgevers en medewerkers transparant, herkenbaar en uitlegbaar.

Werkgroep en klankbordgroep

Het onderzoek naar het Handboek is uitgevoerd aan de hand van twee vragenlijsten: één vragenlijst voor werkgevers en één vragenlijst voor de Ondernemingsraad (OR), namens medewerkers. Deze vragenlijsten zijn samengesteld door een (door CAO-partijen ingestelde) werkgroep van functiewaarderingsdeskundigen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de branche heeft kritisch meegelezen met de vragenlijsten. Kortom, een traject waaraan door diverse partijen ruimschoots aandacht is besteed.

Representatief

CAO-partijen zijn erg blij dat de vragenlijsten door zowel een groot aantal werkgevers als ondernemingsraden is ingevuld. De vragenlijst voor werkgevers is door 44 procent van de corporaties ingevuld, 42 procent van alle ondernemingsraden heeft de vragenlijst ingevuld. Gelet op het aantal ingevulde enquêtes en de verdeling over de omvang van de corporaties zijn de resultaten van het onderzoek representatief.

CAO-partijen bespreken oplossingsrichtingen

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten zijn door de werkgroep de hobbels in kaart gebracht die de branche ervaart bij het gebruik van het Handboek. Er is nagenoeg geen verschil in opvatting over de hobbels tussen de werkgevers en de OR-en.

De werkgroep heeft inmiddels mogelijke oplossingen aangedragen. De CAO-partijen bespreken de voorgedragen oplossingsrichtingen met elkaar.