Uitkering tijdens geboorteverlof en ouderschapsverlof

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Welke vormen van (betaald) geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn er? In dit artikel zetten we die verlofvormen voor je op een rijtje en de regels die daarvoor gelden.

Wanneer heb je recht op geboorteverlof

Na de geboorte van een kind, heeft de partner recht op een week doorbetaald geboorteverlof. Dit geboorteverlof neem je op binnen 4 weken na de geboorte. Je mag zelf bepalen hoe je het verlof spreidt in die periode. De werkgever betaalt het salaris door dus pensioenopbouw en verlofopbouw lopen gewoon door.

Wat zijn de regels rondom het aanvullend geboorteverlof?

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner daarna recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is maximaal 5 keer de arbeidsduur per week (dus 5 werkweken) en moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte.

Tijdens dit verlof ontvangt je geen salaris maar een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon. De uitkering moet in hele weken worden aangevraagd, maar kan wel in gedeelten van weken worden opgenomen. In de CAO Woondiensten is afgesproken dat de UWV-uitkering wordt aangevuld door de werkgever tot 85% van het salaris dat de werknemer normaal verdient (niet gemaximeerd tot het maximum dagloon).

Meepraten over verlofvormen?

Ben je P&O-medewerker en heb je een vraag over een van deze verlofvormen? Stel je vraag eens aan je collega's in de community P&O.

Pensioenopbouw en verlofrechten tijdens aanvullend geboorteverlof

Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV van 70%. Deze uitkering wordt aangevuld tot 85%. De werkgever is alleen verplicht om pensioen af te dragen over het loon dat tijdens het aanvullend geboorteverlof wordt uitbetaald (verschil tussen 85% loon en UVW-uitkering van 70%). Het is raadzaam om voorafgaand aan het aanvullend geboorteverlof te bespreken met de werknemer hoe de premieverdeling plaatsvindt over de resterende 85% waarover de werkgever geen loon is verschuldigd. De werkgever is niet verplicht om over 85% van het pensioengevend loon pensioenpremie af te dragen. Daarnaast heeft de werknemer reglementair de keuze om de pensioenopbouw tijdelijk te beëindigen (bijvoorbeeld omdat hij/zij de pensioenpremie niet kan/wil betalen tijdens de periode van onbetaald verlof). In dat geval is de werkgever ook niet verplicht om de pensioenpremie over 15% van het pensioengevend loon af te dragen. In die situatie moet wel de risicopremie t.b.v. arbeidsongeschiktheid en overlijden door de werknemer worden afgedragen. Het tijdelijk onderbreken van de pensioenopbouw moet schriftelijk aangevraagd worden.

Tijdens aanvullend geboorteverlof loopt de opbouw van het wettelijk vakantieverlof door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren moeten de werkgever en de werknemer zelf afspraken maken. Het is verstandig hiervoor duidelijk beleid te maken.

Wanneer heb je recht op (betaald) ouderschapsverlof?

De basis van het ouderschapsverlof is ongewijzigd: het verlof bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur en moet worden opgenomen voor je kind 8 jaar is.

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking. Hiermee krijgen ouders een uitkering van het UWV tijdens 9 weken van hun ouderschapsverlof. Deze weken moeten worden opgenomen voordat het kind 1 jaar wordt. De uitkering moet in hele weken worden aangevraagd, maar kan wel in gedeelten van weken worden opgenomen. Ouders die ouderschapsverlof opnemen voor een geadopteerd kind of een pleegkind hebben, binnen een jaar na de adoptie of plaatsing, ook recht op de uitkering voor zover het kind jonger is dan 8 jaar. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Iedere werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op ouderschapsverlof en ook op de uitkering. Bij een meerling krijgen de ouders voor ieder kind recht op de uitkering. Dus bij een tweeling kan de werknemer 18 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Er zijn geen overgangsbepalingen. Dus iedere werknemer die aan de criteria voldoet heeft vanaf 1 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof.

Na de 9 weken betaald ouderschapsverlof blijven er nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof over. Die kan de werknemer opnemen tot het kind 8 jaar wordt.

Pensioenopbouw en verlofrechten tijdens ouderschapsverlof

In de CAO Woondiensten is opgenomen dat de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt tijdens ouderschapsverlof. Dit hoeft de werkgever alleen te doen als de werknemer ook zijn premie doorbetaalt. Meer informatie over pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof vind je op de website van pensioenfonds SPW.

Tijdens ouderschapsverlof bouw je geen verlofrechten op.

Hoe is de opbouw van verlofrechten tijdens ouderschapsverlof geregeld?

Gedurende de periode dat de werknemer een UWV-uitkering ontvangt, bouwt hij of zij wettelijke vakantie-uren op. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren gedurende de periode dat de werknemer een UWV-uitkering ontvangt, moeten de werkgever en de werknemer zelf afspraken maken. Het is verstandig hiervoor duidelijk beleid te maken.

Hoe zit het met vakantieopbouw na de periode van 9 weken ouderschapsverlof?

De werknemer bouwt dan alleen wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren op als hij of zij loon ontvangt. Dus stel dat een medewerker na de UWV-periode 1 dag per week (onbetaald) ouderschapsverlof opneemt en 4 dagen blijft werken, dan bouwt de werknemer alleen over die 4 dagen vakantie-uren op.

Meer informatie Wet Arbeid- en Zorg

Meer informatie over de Wet Arbeid- en Zorg vind je op de website van de Rijksoverheid via de link.
Voor de volledige wetteksten ga je naar wetten.overheid.nl.

Meepraten over verlofvormen?

Ben je P&O-medewerker en heb je een vraag over een van deze verlofvormen? Stel je vraag eens aan je collega's in de community P&O.

Lees meer over