Uitspraken Commissie CAO-zaken

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Corporaties en werknemers (of ondernemingsraden) die een verschil van mening hebben over bepalingen in de CAO-Woondiensten, kunnen de Commissie CAO-zaken vragen om een oordeel. In de Commissie zijn zowel Aedes als de vakbonden vertegenwoordigd.

De uitspraken van de Commissie geven de juiste interpretatie weer van bepalingen in de CAO-Woondiensten.
Hieronder staan de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken in interpretatiegeschillen:
- ​Bereikbaarheidsdienst en toeslag werken buiten de normale werktijden
- Aanvulling WW-uitkering bij onvrijwillig ontslag
- Gratificatie bij dienstjubileum

Procedure

Geschillen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de Commissie. Bij functiewaarderingsgeschillen verloopt de indiening via Aedes (voor werkgevers) of via één van de werknemerspartijen bij de CAO (voor werknemers). In artikel 1.4 tot en met 1.6 en bijlage 1 van de CAO Woondiensten 2014 – 2016 staan de overige voorwaarden waaraan een verzoek aan de Commissie CAO-zaken moet voldoen. Desgewenst is vooraf overleg mogelijk met de secretaris van de commissie.

Contactgegevens

Commissie CAO-zaken
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

Commissie CAO-zaken is ontstaan uit De Commissie Interpretatie en Dispensatie en de Commissie Geschil en Onderhoud Handboek