UPDATE: Stand van zaken reparatie derde WW/WGA-jaar

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen.nl en De Unie hebben afgesproken de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) te repareren (zie artikel 4 bijlage 3 CAO Woondiensten). In dit artikel de laatste stand van zaken hierover.

Versobering WW/WGA-uitkering

Sinds 1 januari 2016 wordt de duur van de WW/WGA-uitkering door de overheid geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden in 2019. Ook is de opbouw van de WW/WGA-uitkering versoberd. CAO-partijen hebben in de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken dit ‘gat’ te repareren zodat werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw behouden als voor de versobering.

Voorbeeld: een medewerker wordt op 1 maart 2019 ontslagen. Voor de versobering van de WW-uitkering had hij recht op 30 maanden WW-uitkering. Na de versobering heeft hij nog maar recht op 26 maanden WW-uitkering. De aanvullingsregeling van Stichting PAWW repareert het ‘gat’ van vier maanden.

Werknemers financieren deze reparatie volledig zelf. Zij betalen hiervoor een (verplichte) premie. De werkgever hoeft geen premie te betalen. Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) voert de reparatie administratief uit. Aan deze Stichting draagt de werkgever de werknemerspremie af.

Reparatie-CAO

Om het derde WW/WGA-jaar te kunnen repareren heeft Aedes zich samen met de vakbonden aangesloten bij de reparatie-CAO ‘Sector Dienstverlening – niet (semi) publieke, sector 4 (Verhuur van en handel in onroerend goed)’. Deze reparatie-CAO is inmiddels door het ministerie SZW algemeen verbindend verklaard en gaat in per 1 februari 2019 en eindigt op 1 oktober 2022.

Door bij deze reparatie-CAO aan te sluiten, behouden medewerkers dezelfde uitkeringsduur en opbouw als voor de versobering van de (wettelijke) WW/WGA-uitkering. Er is alleen recht op een aanvullingsuitkering op het moment dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op of na 1 februari 2019 plaatsvindt en de medewerker recht heeft op een WW/WGA-uitkering. In de reparatie-CAO (onder andere artikel 3 Aanvullingsreglement) is meer te lezen over de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het recht op een aanvullingsuitkering.

Vervolg

Corporaties die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten (zie artikel 1.3.1 CAO Woondiensten) vallen automatisch onder de reparatie-CAO. Zij ontvangen van Stichting PAWW een uitnodiging om zich aan te melden voor hun digitale portal. In deze digitale omgeving moeten corporaties maandelijks de aangifte voor de werknemersbijdrage doen.

Organisaties die zijn gelijkgesteld (artikel 1.7 CAO Woondiensten) vallen niet automatisch onder de reparatie-CAO. Zij ontvangen binnenkort een e-mail van Aedes over wat zij moeten doen om zich aan te sluiten bij de reparatie-CAO.

Meer informatie

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, dan kunt u op de website van Stichting PAWW terecht voor veel gestelde werkgeversvragen met antwoorden. Ook kunt u bellen met de werkgeverstelefoon op (06) 537 593 43 of e-mailen naar [email protected].