Aedes en bonden bereiken onderhandelingsresultaat CAO

Nieuws 18 januari 2024
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO Woondiensten 2024/2025. De belangrijkste uitkomst is dat medewerkers van corporaties per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging krijgen van 10%. Aan het resultaat gingen stevige onderhandelingen vooraf en voerden de bonden acties bij verschillende corporaties in het land. Na een raadpleging onder Aedes-leden bleek dat de werkgevers vonden dat er een mooi bod lag, maar dat we toch nog moesten bewegen om tot een nieuwe CAO te komen. De Aedes-onderhandelingsdelegatie is blij met het bereikte resultaat.

Stevige onderhandelingen

Na het eindbod van Aedes voerden bonden acties en leken de onderhandelingen vast te zitten. Uiteindelijk is een oplossing voor die impasse gevonden in de verhoging van het loonbod, samen met het verlengen van de looptijd van de CAO. Ook is overeengekomen te stoppen met de aanpassingsbedragen.

De volledige tekst van het bereikte onderhandelingsresultaat kun je downloaden onderaan dit artikel. 

Looptijd

De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot 1 april 2025.

Loonsverhoging

In het onderhandelingsresultaat staat dat werknemers van woningcorporaties per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging ontvangen van 10%.

Aanpassingsbedragen

Het systeem van de aanpassingsbedragen schaffen we af. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2024 het eindniveau van de salarisschaal C tot en met H en O voor bestaande medewerkers, het reguliere eindniveau wordt (artikel 4.4.2 CAO Woondiensten). Het eindniveau van de salarisschalen C tot en met H en O voor bestaande medewerkers verdwijnt uit de CAO Woondiensten.

Eindejaarsuitkering

Er wordt in de CAO Woondiensten een structurele eindejaarsuitkering geïntroduceerd die voor het eerst wordt uitbetaald in december 2024. Deze eindejaarsuitkering bedraagt 2%. Deze eindejaarsuitkering valt niet onder de grondslag voor het pensioen en de vakantietoeslag. 

CAO-partijen weten dat er in de branche bedrijfseigen regelingen bestaan zoals eindejaarsuitkeringen en 13e maanden. Afgesproken is dat al bestaande bedrijfseigen regelingen uiteindelijk opgaan in de CAO-eindejaarsuitkering. Alle bestaande bedrijfseigen regelingen (zie voor de exacte definitie het onderhandelingsresultaat) worden bevroren. Dit betekent dat er geen nieuwe of hogere bedrijfseigen regelingen binnen de corporaties kunnen worden afgesproken. Ook kunnen deze bedrijfseigen regelingen niet afgebouwd gaan worden. Eventuele afbouwregelingen voor bestaande bedrijfseigen regelingen afgesproken vóór 1 januari 2024, blijven wel van kracht.   

Voorbeelden: 

Corporatie X heeft al een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 4% 
 • Gevolgen voor medewerker van corporatie X: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10%, een CAO-eindejaarsuitkering van 2% en een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 2%. 
Corporatie Y heeft al een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 1% 
 • Gevolgen voor medewerker van corporatie Y: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10% en een CAO-eindejaarsuitkering van 2%.
Corporatie Z heeft geen eindejaarsuitkering
 • Gevolgen voor medewerker van corporatie Z: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10% en een CAO-eindejaarsuitkering van 2%. 

Gezamenlijk onderzoek eindejaarsuitkering

En verder hebben we afgesproken dat we als CAO-partijen samen in kaart gaan brengen wat voor bedrijfseigen regelingen (zoals eindejaarsuitkeringen, 13e maanden en dergelijke) al bij corporaties bestaan.

Daarna maken we samen met de vakbonden een plan voor hoe we in de toekomst deze regelingen kunnen synchroniseren. Ons doel daarbij is dat corporaties elkaar op het gebied van eindejaarsuitkeringen en dergelijke niet beconcurreren (gelijk speelveld).

Overige afspraken

 • De bereikbaarheidsdienstvergoeding (artikel 3.8.6 CAO) wordt met ingang van 1 januari 2024 met 10% (de structurele CAO-loonsverhoging) verhoogd. 
 • De thuiswerkvergoeding (artikel 6.10.2 CAO Woondiensten) wordt met ingang van 1 februari 2024 verhoogd naar het onbelaste maximale fiscale bedrag per 1 januari 2024. 
 • In de CAO Woondiensten introduceren we een stagevergoeding van € 400 bruto per maand. Bij een parttime stage geldt de vergoeding naar rato. 
 • CAO-partijen gaan samen met FLOW en gefinancierd door FLOW onderzoeken hoe het aantal stageplaatsen voor alle opleidingsniveaus in de branche uitgebreid kan worden. Hier gaan we met nadruk ook kijken naar het stimuleren van stages voor de meest praktische, uitvoerende functiegroepen.
 • Vanaf 1 januari 2026 wordt in het 2e ziektejaar de pensioenopbouw gebaseerd op het pensioengevend salaris dat gold direct voorafgaand aan de ingang van het 2e ziektejaar. De extra premie die dit kost, neemt de werkgever volledig voor zijn rekening. 
 • Het proces rondom de functiebeschrijving, de functiewaardering en bezwaar (artikel 1.5 en 1.6 CAO Woondiensten) wordt zorgvuldig bekeken voordat de aangepaste versie van het Handboek functie-indeling Woondiensten van kracht wordt. 
 • CAO-partijen benutten (als dat nodig is) een deel van de FLOW-reserve om het moderniseringstraject van het Handboek functie-indeling Woondiensten te bekostigen.
 • De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer blijft tijdens de looptijd van de CAO ongewijzigd.

Hoe gaan we verder

CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Van onze kant beslist het Aedes-bestuur uiteindelijk of ze instemmen met het resultaat, waarbij ze uiteraard het advies van de Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden (BAC) en de reacties van de Aedes-leden betrekken. 

Op de hoogte blijven

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verdere verloop rondom de CAO 2024/2025.

Lees meer over