Vangnetdispensatie aanvragen

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

De Commissie CAO-zaken heeft op 12 januari 2016 aan de eerste woningcorporatie vangnetdispensatie verleend. Met vangnetdispensatie kunnen werkgever en ondernemingsraad in gezamenlijke overeenstemming zelf een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket invullen. Corporaties die dat ook willen, moeten zo snel mogelijk vangnetdispensatie aanvragen.

Er ligt nu een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO Woondiensten bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra de CAO Woondiensten algemeen verbindend wordt verklaard, is een vangnetdispensatie nodig om een rechtsgeldige invulling aan een kaderbepaling te geven. Als binnen uw corporatie een zelf ingevulde kaderbepaling van kracht is, adviseren wij u zo snel mogelijk bij de Commissie CAO-zaken een vangnetdispensatie aan te vragen. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Kaderbepaling vangnetsystematiek

Om een ingevulde kaderbepaling de rechtsgeldigheid te laten behouden, dient u een verzoek tot vangnetdispensatie in bij de Commissie CAO-zaken. De werkwijze staat beschreven in de CAO Woondiensten 2014-2016, bijlage 1 CAO, artikel 5. Samengevat werkt dit als volgt:

1. Er is een eigen invulling van de kaderbepaling (afgesproken met de OR en door de werknemers akkoord bevonden)
2. Werkgever dient verzoek in tot vangnetdispensatie bij de Commissie CAO-zaken. Zie artikel 5 van bijlage 1 CAO voor de mee te zenden documenten.
3. Wanneer de Commissie CAO-zaken oordeelt dat de eigen invulling van de kaderbepaling tot stand is gekomen volgens de procedure in artikel 13.3 CAO en aan de genoemde criteria in hoofdstuk 13 is voldaan, wordt vangnetdispensatie toegekend.

Een verzoek tot vangnetdispensatie wordt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en de bijbehorende stukken in behandeling genomen. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.