Vragen over flexibele werktijden

Veelgestelde vragen

Flexibel omgaan met werktijden is een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Werken. Steeds meer corporaties willen flexibeler werken of zijn daar al mee begonnen. De CAO Woondiensten biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Welke individuele afspraken zijn te maken over werktijden?

Elke corporatie heeft normale werktijden vastgesteld. Deze liggen meestal tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Werknemers in bepaalde functies kunnen al sinds jaar en dag afspreken soepeler met deze vaste werktijden om te gaan.
Dan maken ze gebruik van de mogelijkheid in de CAO om ‘verschoven werktijden’ af te spreken met werknemers in bepaalde functies.
Voor de corporatie kan het betekenen dat de werknemer flexibeler in te zetten is en dat er geen toeslag op het uurloon geldt voor de uren op afwijkende tijdstippen. Werknemers krijgen meer vrijheid om hun eigen werktijden zo in te richten dat ze beter passen bij het werk en hun persoonlijke situatie.

Welke collectieve afspraken over werktijden zijn mogelijk?

De CAO noemt twee mogelijkheden:

  • Met de ondernemingsraad (OR) kan de corporatie afspreken dat voor een bepaalde groep werknemers verschoven werktijden gaan gelden vanwege de dienstverlening aan klanten. Daaronder vallen bijvoorbeeld medewerkers van een klantcontactcentrum dat ruimere openingstijden gaat hanteren of vaklieden die als onderdeel van nieuwe dienstverlening aan bewoners in de avonduren reparaties verrichten.
  • De corporatie en de OR spreken zelf af een systematiek van zelfroosteren in te voeren.
Wat is zelfroosteren?

Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen de bezettingsnoodzaak van de corporatie en de voorkeur van de werknemer. Juist in een tijd waarin werk en privé steeds dichter bijelkaar komen te liggen, is het belangrijk een evenwicht te bewaren of te bewaken.
Door flexibel en creatief om te gaan met planning van werktijden kan een corporatie, meestal per afdeling, komen tot optimale flexibiliteit. De inhoud van de afspraak zal per corporatie anders zijn, misschien zelfs per afdeling. Want dat hangt af van de situatie binnen de corporatie.

Wat zijn de grenzen van zelfroosteren?

Zoals elke onderneming in Nederland moeten corporaties zich houden aan de Arbeidstijdenwet. Wel is in de CAO afgesproken dat corporaties die een zelfroosteren-afspraak maken met de OR, daarin kunnen afwijken van de CAO-bepalingen over werktijden. Dus kan een corporatie bijvoorbeeld afspreken dat er geen normale werktijden meer gelden, maar dat werknemers (voor wie dat mogelijk is) hun werktijden flexibel mogen indelen.

Hebben werknemers het recht om 4 x 9 uur te werken?

Op basis van de CAO bestaat er geen recht om 4 x 9 uur te werken, wel kan een corporatie dat afspreken met een individuele werknemer . Onderdeel van een afspraak over zelfroosteren is altijd dat werknemers de mogelijkheid krijgen om de eigen werktijden af te stemmen op hun behoeftes, bijvoorbeeld de zorg voor kinderen.
Dat zou kunnen door 4 x 9 uur te werken, maar ook door de werktijden op een andere manier te verdelen over de week. Belangrijk hierbij is dat werkgever en medewerker goede afspraken maken over de bezetting die minimaal nodig is per afdeling of onderdeel. Deze minimale bezettingsgraad bepaalt welke mogelijkheden er zijn voor flexibele werktijden.

Lees meer over