Berekening overcompensatie staatssteun woningcorporaties aangepast

Nieuws Nieuws · 9 februari 2022
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Vorig jaar zijn de rekenregels voor overcompensatie staatssteun herzien. Omdat de formules zijn aangepast, heeft Aedes een nieuw rekenmodel en een nieuwe handreiking laten opstellen. Overcompensatie kan ontstaan als een woningcorporatie onterecht te veel staatssteun heeft ontvangen voor DAEB-activiteiten.

Eén formule

De minister heeft één formule opgesteld om de overcompensatie van een woningcorporatie te berekenen. Eerder waren er vier mogelijke formules. De nieuwe formule vergelijkt het rendement dat een woningcorporatie heeft behaald op sociale huurwoningen met een rendementsnorm. 

De formule en de vernieuwde handreiking zijn hieronder te downloaden.

  • Formule
  • Handreiking

Aedes stelt dit rekenmodel ter beschikking aan haar leden om inzicht te geven in eventuele overcompensatie. Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend. De Autoriteit woningcorporaties stelt de overcompensatie, namens de minister, vast.

Overcompensatie

Conform de Woningwet moeten corporaties in het uiterste geval zogeheten overcompensatie betalen aan de overheid. De regeling maakt deel uit van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de wijziging werd op 2 juni 2021is de nieuwe overcompensatieregeling gepubliceerd in het Staatsblad.