Uitbreiding Europese emissiehandelsysteem voor corporatiesector

Nieuws Nieuws · 20 december 2022
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 18 december een overeenkomst gesloten over uitbreiding van het emissiehandelsysteem (ETS) naar de gebouwde omgeving en het opstellen van een sociaal klimaatfonds (SCF). Dit als onderdeel van het Fit for 55-pakket, wat als doel heeft een CO2-reductie van 55% in 2030 te realiseren.  

Emissierechten

ETS is het emissiehandelssysteem van de Europese Unie. De EU heeft afgelopen weekend besloten om ETS uit te breiden naar de gebouwde omgeving. Voor de gebouwde omgeving stelt zij voor om alle warmte-emissies onder ETS te brengen. In eerste instantie zouden de energieleveranciers vanaf 2025 de verplichting krijgen om emissierechten te kopen, dit is nu uitgesteld tot 2027. Als de energieprijzen tot die tijd hoog blijven, dan kan de EU deze verplichting nog een jaar uitstellen. 

Het aantal beschikbare emissierechten zal per jaar geleidelijk afnemen, waardoor het voor bedrijven steeds duurder wordt om met fossiele brandstof te blijven werken. De oplopende brandstofprijzen zullen zij dan weer doorbelasten aan huishoudens. Dit zou er op den duur voor moeten zorgen dat huurders, verhuurders, en bedrijven meer gaan investeren in duurzame energiebronnen.

Sociaal Klimaatfonds (SCF)

Om ervoor te zorgen dat kwetsbare huishoudens niet opdraaien voorde oplopende brandstofprijzen, heeft de EU ook het SCF in het leven geroepen voor de periode van 2026-2032. Dit fonds wordt medegefinancierd door de opbrengsten van ETS (naar verwachting rond de € 87 miljard). 

Ook elke lidstaat gaat  een sociaal klimaatplan opstellen en voorleggen aan de Europese Commissie. Hierin moet staan hoe lidstaten van plan zijn om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen niet onevenredig getroffen worden door de prijs duwende tendens van ETS. Maatregelen die lidstaten hierbij in overweging kunnen nemen, kunnen zijn: verbetering van de energieprestatie van gebouwen, renovatie van gebouwen, verduurzaming van warmtesystemen en inkomenssteunprogramma’s.