Kr8-corporaties: betrek corporaties bij toekomst aardbevingsgebied

Nieuws 5 juni 2023
Experts
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Namens 8 Groningse woningcorporaties (Kr8-corporaties) vraagt Aedes aandacht voor het belang en de positie van corporaties en hun huurders in het aardbevingsgebied. De Kr8-corporaties werken actief met huurders en samenwerkingspartners aan een woon-actieplan voor Groningen. Hierin beschrijven zij hoe zij de toekomst van het aardbevingsgebied zien én wat hiervoor nodig is.

Het is niet meer dan logisch dat de Kr8-corporaties meepraten over hoe het toekomstperspectief van het aardbevingsgebied verbeterd kan worden, hoe huurders daarbij betrokken moeten worden. En hoe je invulling geeft aan integrale samenwerking.

Duurzame en veilige toekomst

De Kr8-corporaties bezitten immers een derde van de woningen in dit gebied. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun huurders. Vanuit hun ervaring willen zij bijdragen aan een duurzame en veilige toekomst voor Groningen.

De belangrijkste punten uit het actieplan:

  1. Benut kennis en ervaring van de woningcorporaties. 30% van de woningen in het aardbevingsgebied is in bezit van corporaties. Zij kennen het gebied en de bewoners. Zij kunnen sociaal en fysiek verbinden en weten dat goed wonen meer is dan alleen stenen
  2. Voor huurders zijn duidelijkheid en veiligheid topprioriteit. Geef huurders de aandacht die ze verdienen om bij te dragen aan herstel van vertrouwen en het sociale fundament in wijken op te bouwen. Weten wanneer of hoe je huis aangepakt wordt, geeft rust.
  3. Gebiedsgerichte aanpak van de versterking. Op dit moment wordt er veel langs elkaar heen gewerkt. Schep ruimte in het systeem van schadeafhandeling en versterking door in te zetten op een gebiedsgerichte aanpak waarin gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen/Instituut Mijnbouw Groningen en corporaties samenwerken voor de bewoners.
  4. Maak Groningen koploper van de toekomstbestendige verduurzaming. Geef corporaties financieel de mogelijkheid om het gebied toekomstbestendig te versterken door woningen niet alleen te verduurzamen, maar ook aardgasloos op te leveren. Bied daarbij ruimte aan corporaties om gespikkeld bezit aan te pakken, zodat huurders en eigenaar-bewoners sneller worden geholpen. Zo wordt Groningen koploper in toekomstbestendige verduurzaming.
  5. Hef geen belasting op compensatiegelden. De gelden die bedoeld zijn om Groningen te helpen, worden nu onder winst gerekend, waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Dit is onaanvaardbaar en moet worden rechtgezet.

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 6 en woensdag 7 juni over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

De Kr8-corporaties zijn: Acantus, Groninger Huis, Goud Wonen, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Woonzorg Nederland.
De aangesloten huurdersorganisatie bij Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (de HPAG) zijn: Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, Huurdersvereniging De Delthe, Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersvereniging De Maren, Stichting Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Stichting Bewonersraad Slochteren, Stichting Huurderskoepel Acantus, Landelijk huurdersplatform van Woonzorg Nederland en de Huurders Advies Groep Groninger Huis.  

Lees meer over