Betaalbaarheid blijft urgent thema

Nieuws Nieuws · 18 oktober 2021
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Op 13 oktober organiseerden we een corporatiedebat over betaalbaarheid. Meer dan 40 bestuurders en medewerkers van woningcorporaties troffen elkaar sinds lange tijd in een echte zaal om met elkaar in gesprek te gaan over wat ‘betaalbaarheid’ anno 2021 betekent voor huurders, corporaties en de inzet van Aedes. Hoewel betaalbaarheid altijd een actueel thema is, is het dat nu zeker tegen de achtergrond van de woonprotesten en de verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen.

Keur aan invalshoeken

Voorafgaand aan de bijeenkomst was opgeroepen essays in te dienen. Aan deze oproep gaven verschillende (groepen van) indieners uit de sector gehoor, met een gevarieerde bundel van 16 essays als resultaat.

Levendige discussies

De aanwezigen gingen in wisselende samenstellingen met elkaar in discussie over de thema’s verantwoordelijkheid, kwaliteit en verdeling van schaarste. Het leverde levendige en goede gesprekken op aan de tafels over onder meer de balans in verantwoordelijkheid tussen corporaties en overheden. En in hoeverre huurprijzen te hoog zijn of inkomens te laag.

Ook kwam ter sprake of de kwaliteit van woningen wel meegewogen moet worden bij de betaalbaarheid. Hoe ga je bijvoorbeeld om met duurzame en minder duurzame woningen? Daarnaast gingen de gesprekken over de regionale verschillen in de beschikbaarheid van betaalbare woningen en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Wat viel op?

Voor corporaties blijft betaalbaarheid een zeer belangrijke opgave. Maar er is ook altijd spanning tussen deze opgave en andere opgaven, zoals nieuwbouw en verduurzaming. Ook nu de heffing met 500 miljoen is verlaagd, blijft deze spanning bestaan.

Veel corporaties proberen huurders die moeilijk rond kunnen komen te helpen met gematigd huurbeleid en maatwerk. De grenzen van de eigen mogelijkheden komen echter in zicht. Dat betekent dat corporaties zich ook willen inzetten voor zaken als een hoger minimumloon, compensatie voor stijgende andere lasten of beter benutten van gemeentelijke regelingen zoals bijzondere bijstand.

De stijgende energieprijzen dwingt corporaties om meer dan ooit te kijken of woningen met slechte energielabels en hoge gasrekeningen kunnen worden verduurzaamd. Het gaat immers niet sec om de hoogte van de huren maar ook om de totale woonlasten. Vraag is wel of deze investeringen ook op lange termijn lonen.

In de gesprekken viel ook op dat corporaties belang hechten aan ruimte om lokaal afwegingen te maken. De ene regio is de andere niet.

Wordt vervolgd

De resultaten van de gesprekken en de essays worden meegenomen in het bestuur van Aedes en onze vervolggesprekken met stakeholders over de uitwerking van de Actieagenda Wonen. Dat geldt ook voor onze gesprekken met de Woonbond over een mogelijk nieuw Sociaal Huurakkoord.