De Vernieuwde Stad: sturen op draagkracht en leefbaarheid

Nieuws 5 september 2019
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Hoe kunnen woningcorporaties toewijzing gebruiken om de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren? De Vernieuwde Stad onderzocht welke middelen corporaties hiervoor hebben en publiceerde deze in de Stadspaper-2 Sturen op Draagkracht en Leefbaarheid.

De toename van kwetsbare huurders in wijken met veel sociale huurwoningen zet de leefbaarheid onder druk, blijkt uit onderzoek van RIGO. De Vernieuwde Stad heeft gekeken naar een betere verdeling van kwetsbare huurders in wijken. En op welke manieren toewijzen daarbij kan helpen. Zij herkennen vier instrumenten:

 1. Huurprijsbeleid
  Regelmatig zetten corporaties een ‘tweehurenbeleid’ in. Dan gelden voor de woning twee huren: een huur voor een huishouden met een inkomen boven en een voor onder de huurtoeslaggrens. Dit vergroot de keuzevrijheid en zorgt dat mensen met een laag inkomen ook in de wat betere buurten kunnen wonen.
 2. Gericht toewijzen
  Corporaties kunnen de 'Rotterdamwet' inzetten om de instroom van kwetsbare huurders te beperken of zelfs even stop te zetten. Maar ook om instroom te bevorderen, bijvoorbeeld om meer studenten in de wijken te laten wonen. Dit moet met de gemeente zijn afgestemd en in de huisvestingsverordening staan.
 3. Vitale gemeenschappen creëren
  Corporaties experimenteren volop met het aantrekken van gemotiveerde en draagkrachtige huurders in bepaalde complexen. Net als zorgen voor een goede mix van leeftijd en zelfredzaamheid.
 4. Uitstroom uit instellingen
  Mensen stromen door bezuinigingen eerder uit zorginstellingen door naar een eigen woning. Corporaties kunnen deze uitstromers directe bemiddeling aanbieden, bijvoorbeeld via het toekennen van urgentie of door afspraken met zorgpartijen en liefst ook met de gemeente over de begeleiding.