Eerste Kamer stemt in met Wet Verplichte GGZ

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

De Eerste Kamer heeft op 23 januari 2018 drie wetsvoorstellen aangenomen die aanpassing van gedwongen zorgverlening regelen, waaronder de Wet Verplichte GGZ. De wetten maken onder meer gedwongen behandeling bij iemand thuis mogelijk. De patiënt en zijn directe omgeving krijgen bovendien meer inspraak. Aedes hoopt dat hulp en begeleiding voor mensen met psychische klachten hierdoor in een eerder stadium mogelijk is.

Mensen met bijvoorbeeld psychische problemen of dementie wonen vaker dan voorheen zelfstandig. Dat gaat niet altijd goed. Ingrijpen is nodig als mensen zorg mijden en/of zelf niet kunnen aangeven welke hulp ze nodig hebben. Hulpverlening is nu vaak te vrijblijvend, signaleren woningcorporaties. Zij zien dat als een van de belangrijkste belemmeringen in de aanpak van (overlast door) huurders met verward gedrag. 

Wetten

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) gaat over dwangzorg aan mensen met psychische problemen. Deze wet gaat in 2020 in. De Wet Forensische Zorg (WFZ) gaat over een nieuw stelsel voor forensische zorg, waarin de rechter personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking een behandeling kan opleggen. Deze wet gaat in 2019 gelden. De Wet Zorg en Dwang (WZD) is gericht op mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking, en geldt vanaf 2020.

Meer informatie over de Wvggz staat op de website dwangindezorg.nl.