Gezamenlijke aanpak ernstige woonoverlast in Dordrecht

In Dordrecht werken gemeente, politie en de woningcorporaties Trivire en Woonbron al langer samen aan het voorkomen van woonoverlast. De basis voor deze aanpak ligt in het regionaal convenant Aanpak woonoverlast, dat in 2020 is opgesteld en ondertekend door zo’n 20 gemeenten. Het convenant is vooral bedoeld om een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen de samenwerkingspartners te waarborgen.

In het uitvoeringsplan Aanpak woonoverlast beschrijven de gemeente, politie en woningcorporaties de concrete aanpak in Dordrecht. In alle wijken in de stad is periodiek een Woonoverlast Overleg waarbij de drie partners aanwezig zijn. In dit gezamenlijke overleg bespreken zij signalen of meldingen van mogelijke complexe of ernstige woonoverlast. Na een analyse van de casus kunnen de partners onder regie van de gemeentelijke wijkmanager besluiten tot een gezamenlijke aanpak om de woonoverlast te stoppen.

Uitwisseling persoonsgegevens

De samenwerking bij het behandelen van complexe casuïstiek kan niet zonder het uitwisselen van persoonsgegevens. De partners mogen alleen informatie delen die noodzakelijk is voor de aanpak van de (ernstige) woonoverlast in de betreffende casus. En dus niet rond bijvoorbeeld (vermoedens van) crimineel gedrag of verstoringen van de openbare orde. Het uitvoeringsplan beschrijft onder welke voorwaarden de deelnemers aan het Woonoverlast Overleg relevante informatie mogen verwerken.

In de Dordtse aanpak maakt men gebruik van een zogeheten escalatieladder van instrumenten: de partners zetten in eerste instantie de minst ingrijpende maatregel in. Bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Als de overlast wordt veroorzaakt door kwetsbare bewoners, kan het wijkteam of een zorginstelling vrijwillige begeleiding of behandeling bieden. De drie samenwerkingspartners ervaren wel dat het voor zorgpartijen vrijwel onmogelijk is om persoonsgegevens te delen. Dat maakt het soms lastiger om deze partijen bij de aanpak van overlast te betrekken. Bijvoorbeeld wanneer verwarde personen ernstige woonoverlast veroorzaken.

Als een minder ingrijpende aanpak niet mogelijk of niet effectief is, zijn zwaardere interventies aan de orde. Zoals een waarschuwingsbrief van de burgemeester of een laatste kans-contract. De huurder mag dan in de woning blijven, maar moet zich aan bepaalde afspraken houden die zijn vastgelegd in een nieuw huurcontract.

Kijk ook eens bij

Meer informatie

Medio 2022 evalueren de samenwerkingspartners de aanpak en is meer bekend over de concrete vermindering van zowel het aantal casussen als de complexiteit daarvan. 

Corporaties die meer willen weten over deze gemeenschappelijke aanpak van woonoverlast kunnen contact opnemen met Marianne Levering, manager Wonen bij Trivire, [email protected] of met Els van Leeuwen, programmamanager aanpak Overlast bij de gemeente Dordrecht, [email protected].