Nieuwe aanpak kabinet voor leefbaarheid en veiligheid in wijken

Nieuws 13 juli 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Het kabinet investeert met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in het verbeteren van 20 kwetsbare gebieden. Het investeert €600 miljoen in betere volkshuisvesting, €82 miljoen in voorkomen van jeugdcriminaliteit en €20 miljoen in de aanpak van armoede en schulden. Het uiteindelijke doel van het programma is om de vicieuze cirkel van problemen te doorbreken, waardoor bewoners van kwetsbare gebieden er structureel op vooruitgaan.

Het programma Leefbaarheid en Veiligheid kent 4 actielijnen:

  1. zorgen voor een integrale aanpak met regie en een solide juridische aanpak.
  2. het verbeteren van slechte woningen en zorgen voor meer gemengde wijken.
  3. Zorgen dat meer bewoners kunnen meedoen in de samenleving.
  4. Investeren in preventie jeugdcriminaliteit en weerbaarheid.

Aedes vindt het belangrijk dat er in de 20 meest kwetsbare gebieden wordt geïnvesteerd met een langdurige integrale aanpak. Het is echter wel noodzakelijk om ook breder te kijken dan deze gebieden en daar waar nodig ook extra te investeren.

Integrale aanpak met regie burgemeesters

Voor 19 gemeenten met 20 stedelijke focusgebieden die over heel Nederland verspreid liggen, maken de gemeenten en lokale samenwerkingspartners een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De burgemeesters richten in de focusgebieden allianties op met als doel een werkwijze te ontwikkelen die de problemen in de kern aanpakt. Bovendien zorgen de burgemeesters ervoor dat de lokale samenwerking tussen overheden, corporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en andere maatschappelijke organisaties en werkgevers minder versnippert.

Herstructureren van 25.000 particulieren woningen

Het verbeteren van de woningvoorraad is bepalend voor het toekomstperspectief van een gebied. Door wijken meer divers te maken en door gebouwen op te knappen en te verduurzamen, verbetert de leefbaarheid. Via het Volkshuisvestingsfonds (VHF) investeert het kabinet in totaal € 600 miljoen in de herstructurering van circa 25.000 particuliere woningen in kwetsbare gebieden. Onder herstructurering wordt verstaan: vervangende nieuwbouw, intensieve en grootschalige renovatie en verduurzaming, en transformatie van vastgoed naar woningen. Gemeenten betrekken woningcorporaties bij de uitwerking van de plannen.

Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit

Verder wil het kabinet voorkomen dat kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen  de criminaliteit in gaan, daar steeds verder in verstrikt raken en uitgroeien tot criminelen. Daarom wordt ingezet op een brede, domeinoverstijgende wijkaanpak en het versterken van de justitiële en sociale ondersteuning in de wijk. Voor de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit heeft het kabinet onder de noemer ‘Preventie met gezag’ structureel €82 miljoen ter beschikking gesteld en € 61 miljoen voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. 

Doorbreken van stapeling van problemen

Het brede programma Leefbaarheid en veiligheid zet in op een kansrijke start, goede (voor)scholen, loopbaanoriëntatie en de aanpak van armoede en schulden. Voor dit laatste stelt het kabinet € 20 miljoen beschikbaar.

Het programma monitort wat gezinnen precies nodig hebben om de stapeling van problematiek in de stedelijke focusgebieden te doorbreken, dan wel te voorkomen. Die kennis en ervaringen worden later gebruikt om de problematiek elders in Nederland ook aan te pakken.

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is een samenwerking tussen BZK, OCW, SZW, JenV en VWS, gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen.