Onderzoek: wat vinden huurders het meest belangrijk?

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Verschillende huurders gaan met dezelfde situatie heel anders om. Hoe kun je daar als medewerker van een woningcorporatie of andere organisatie mee omgaan? De Argumentenfabriek deed hiernaar onderzoek in opdracht van Aedes en maakte er een praktisch werkboek over. Aedesvoorzitter Martin van Rijn overhandigde het eerste exemplaar op maandag 5 september aan Maria Scali, de kersverse voorzitter van de Woonbond.

De ene huurder is de andere niet: leefwerelden en persona’s

Huurders worden vaak op basis van bijvoorbeeld inkomen en leeftijd verdeeld in (doel)groepen. Mensen met dezelfde kenmerken reageren echter verschillend op veranderingen. In het onderzoek is daarom gebruik gemaakt van persona’s en leefwerelden. Een aanpakkende huurder met een groot netwerk onderneemt sneller actie dan een afwachtende huurder die erg op zichzelf is. Dat geeft aanknopingspunten om verschillende huurders te benaderen. Het werkboek bevat voorbeelden en praktische tips voor praktijkmensen en beleidsmakers om die benadering in het eigen werk te gebruiken. Niet alleen voor medewerkers van woningcorporaties, maar van alle organisaties die met huurders werken.

Betaalbaarheid en veiligheid voorop, zorgen over woningmarkt

In het onderzoek is ook gekeken wat huurders het meest belangrijk vinden. De Argumentenfabriek stelde deze vraag eerst in een enquête aan 1.000 huurders. In de enquête werd gekeken naar de achterliggende waarden. Woonkwaliteit, leefbaarheid en keuzevrijheid scoorden het hoogst. Huurders blijken waarden als efficiency en effectiviteit niet zo belangrijk te vinden. Leerzaam, want deze onderwerpen krijgen vaak binnen organisaties juist veel aandacht. Uit de enquête kwam ook naar voren dat huurders zich grote zorgen maken over de woningmarkt. Met name over het gebrek aan huizen voor jongeren en het tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen.

De enquêteresultaten en de leefwerelden-aanpak werd daarna besproken met deskundigen en met medewerkers van corporaties en organisaties waarmee die samenwerken. Het doel was om professionals die met huurders werken aanknopingspunten te bieden om in hun werk nog meer uit te gaan van de ideeën en belangen van hun huurders.

Kijk ook eens bij

Beleid en communicatie beter aansluiten bij huurders

‘Een onderzoek met een andere insteek dan veel van onze onderzoeken, maar juist daarom interessant voor iedereen die met huurders werkt’, aldus Aedesvoorzitter Martin van Rijn. ‘We hebben er een werkboek van gemaakt. Iedereen kan ermee aan de slag. Als we ons beleid en onze communicatie beter aan laten sluiten bij de waarden die huurders belangrijk vinden, kan dat leiden tot meer samenwerking en tevredenheid.’

Download het onderzoek van de Argumentenfabriek