Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

Nieuws Nieuws · 1 juni 2022

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn bouwmaterialen duurder en moeilijker verkrijgbaar. Dat kan gevolgen hebben voor de continuïteit van bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn. Een groot aantal partijen, waaronder Aedes, ondertekende daarom een intentieverklaring waarin ze uitspreken zich samen in te zetten om de continuïteit te bevorderen.

De intentieverklaring werd ondertekend door organisaties uit de ontwerp- bouw- en technieksector, door banken en brancheverenigingen en door ministers De Jonge (VRO) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Continuïteit en afspraken

De intentieverklaring bevat uitgangspunten om per project tot werkbare oplossingen te komen bij gezamenlijke projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Zo willen partijen samen risico’s verminderen, schade beperken en de continuïteit bevorderen bij bouwprojecten met een groot maatschappelijk belang. Ook de werkgelegenheid in de bouwsector is daarbij gebaat.

Uitgangspunten handelingskader

  • Financiële risico’s worden niet eenzijdig bij 1 partij in de keten neergelegd.
  • Opdrachtgevers- en opdrachtnemers houden in goed onderling overleg rekening met elkaars belangen, ook richting onderaannemers. Zo komen afspraken tot stand over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten.
  • Partijen komen in goed onderling overleg tot afspraken over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen.
  • Partijen zetten zich in onderling vertrouwen gezamenlijk in voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Ondersteunende partijen

Aedes, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM Nederlandse Vereniging van, Projectontwikkeling Maatschappijen, NVTB Nederlandse Vereniging, Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Unie van Waterschappen.