Corporaties betrokken bij wonen en zorg

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Woningcorporaties zijn betrokken bij wonen, zorg en welzijn van de huurders. Een belangrijk deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. Corporaties zetten zich niet alleen in voor deze mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners, nu en in de toekomst.

Woningcorporaties bieden verschillende woonvormen aan waar huurders zo comfortabel mogelijk kunnen wonen. Aedes deelt voorbeelden van woningcorporaties die met vernieuwende woonvormen bezig zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie en voor oudere huurders die langer zelfstandig willen blijven wonen. 

Het gesprek over wat hiervoor nodig is, vindt lokaal plaats. Dat kan gestalte krijgen in een woonvisie en in prestatieafspraken. Lokaal zijn de partijen creatief en er verschijnen nieuwe woonvormen en samenwerkingen. Deze worden soms geïnitieerd door corporaties en zorgorganisaties, maar ook burgers kunnen het initiatief nemen of de gemeente kan een stimulerende rol spelen. De rollen verschuiven en de voortrekkersrol van corporaties en zorgorganisaties is minder vanzelfsprekend dan in het verleden. 

Coalitie wonen en zorg

Het langer zelfstandig wonen van kwetsbare burgers vraagt ook oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Corporaties en partnerorganisaties werken in de coalitie wonen en zorg aan oplossingen die ertoe moeten leiden dat: 

  • Er voldoende geschikte (levensloop)woningen en woonvariaties zijn; 
  • Overlast tijdig wordt gesignaleerd, aangepakt en voorkomen; 
  • De draagkracht van een wijk niet verder onder druk komt te staan; 
  • Wooncomplexen zijn beoordeeld op brandveiligheid voor senioren die langer zelfstandig thuis wonen.
  • Huurders op de hoogte zijn van mogelijkheden wat betreft aanpassingen en woonvormen

Belemmerende regels wegnemen

Regels mogen geen belemmering zijn bij het huisvesten van huurders die extra zorg nodig hebben. Aedes zet zich in om de regels rond passend toewijzen beter te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk en om het papierwerk dat daarbij komt kijken te beperken tot het strikt noodzakelijke. 
Het huisvesten van huurders die zorg nodig hebben, doen corporaties in overleg met andere betrokken partijen, zoals gemeenten en zorginstellingen. Aedes zet zich in voor nog betere samenwerking, tijdig signaleren van mensen die extra zorg nodig hebben en betere begeleiding.

Daarnaast kunnen woningcorporaties in samenwerking met gemeenten en zorgorganisaties ook een rol vervullen in de sociale structuur rond mensen. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke ruimte te realiseren in wooncomplexen voor ouderen of door het vrijmaken van een huurwoning in een appartementencomplex zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten.