Handreiking Langer thuis; werk in uitvoering

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Steeds vaker wonen mensen met een beperking zelfstandig en vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Platform31 maakte een handreiking met goede voorbeelden van woonzorgonderzoek in gemeenten en de vertaling daarvan in werkafspraken met partners.

Wat een goede aanpak is, verschilt van wijk tot wijk. Mensen zijn verschillend en wijken verschillen ook. Inkomen, woningvoorraad, voorzieningen zijn enkele factoren en belangrijk is ook of buren elkaar kennen of niet.

Landelijke enquête

Aan de basis van deze handreiking ligt een landelijke enquête en aanvullende interviews met bestuurders, programmaleiders en beleidsprofessionals. De onderzoekers vroegen ruim 135 gemeenten en hun partners, zoals woningcorporaties, hoe zij op weg zijn met het onderzoek en het uitvoeringsprogramma. Vragen hierbij zijn: Wat lukt? Welke goede voorbeelden zijn er? Wat blijkt in de praktijk moeilijk?

Al deze inzichten hebben geleid tot de handreiking Langer thuis; werk in uitvoering met tips en voorbeelden uit de praktijk. Het is bedoeld ter inspiratie van beleidsprofessionals die aan de slag gaan met onderzoek naar de woonzorgopgave.

Langer Thuis

Het programma Langer Thuis bestaat sinds juli 2018 en is bedoeld om ouderen veilig langer zelfstandig te laten wonen. Aedes werkt samen op het onderdeel Wonen. Het programma volgt drie actielijnen, waarvan Wonen er een is. Op het onderdeel Wonen werkt Aedes samen met Platform31. Woningcorporaties brengen de lokale opgave en de toenemende behoefte aan geclusterde woonvormen in beeld en zorgen dat meer mensen in een geschikte woning wonen.