Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 22 maart 2024
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Als bestuurder van een woningcorporatie ben je verplicht tot Permanente Educatie. Die verplichting bestaat sinds 1 januari 2015. Want het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Die PE-verplichting is vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties (bepaling 3.11). In de Kaders Permanente Educatie vind je de richtlijnen over PE. 
In dit artikel vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over PE.

De veelgestelde vragen zijn ook beschikbaar als pdf:

1. Welke bestuurders moeten voldoen aan de PE-verplichting?

Zowel directeur-bestuurders (statutair-directeuren) als bestuurders die niet belast zijn met de dagelijkse leiding van het bedrijf. Te denken valt hierbij aan bestuursleden in een zogeheten 3-lagenstructuur. Ook bestuurders in een vrijwilligersbestuur dienen te voldoen aan de PE- verplichting. Het bestuur van Aedes heeft dit expliciet zo besloten. Let op: bestuurders van de kleinste corporaties hoeven minder punten te behalen. Zie vraag 4.

2. Moeten interim directeur-bestuurders ook aan de PE-verplichting voldoen?

Ja. Ben je interim directeur-bestuurders dan hoor je ook Permanente Educatie-punten te behalen. Als je  in de loop van een jaar wordt benoemd als interim-bestuurder, dan behaal je naar rato het aantal PE-punten. Zie hiervoor vraag 6.

3. Hoeveel PE-punten moet ik halen?

Je bent verplicht om jaarlijks 36 PE-punten te behalen of 108 PE-punten over een periode van de laatste 3 kalenderjaren. Deze periode schuift steeds 1 jaar op bijvoorbeeld van 2021 t/m 2023, van 2022 t/m 2024 of van 2023 t/m 2025, enzovoort. De PE-periode start in het jaar van je benoeming of de ingangsdatum van het Aedes-lidmaatschap van jouw corporatie. 

4. Geldt de PE-verplichting ook voor directeur-bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 vhe?

Ja, maar wel volgens aangepast regels. Bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuurbare eenheden en meer dan 3 bestuursleden, die een bezoldiging (onkostenvergoeding, salaris) van maximaal €10.000 ontvangen, moeten samen 36 PE-punten per jaar of binnen 3 jaar 108 PE-punten behalen. Verdeel deze punten wel naar gelijkmatig over alle bestuursleden. 

5. Mijn corporatie is niet lid van Aedes. Geldt de verplichte PE ook voor mij?

Nee, de PE-verplichting is dan niet van toepassing. Volgens de Woningwet (artikel 29b) horen bestuurders wel te voorzien in het ‘behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden ́ die zij nodig hebben bij het uitoefening van hun functie. Hieraan zijn verder geen vaste criteria gekoppeld.

6. Hoeveel bedraagt mijn PE-verplichting als ik na 1 januari bestuurder word?

Ben je in de loop van een jaar benoemd of lid geworden van Aedes, dan geldt de PE-verplichting naar rato. Gemiddeld gaan we uit van 3 PE-punten per maand (= 36 PE-punten / 12 maanden). Voorbeeld: als je in september start dan hoor je voor dat jaar 12 PE-punten te behalen.

 

7. Kan ik PE-punten krijgen voor iedere opleiding, training, bijeenkomst en dergelijke?

Nee. De aanbieder (of opleiding) moet geaccrediteerd zijn door een accreditatieorganisatie. Zo niet dan komt de opleiding niet in aanmerking voor PE-punten. Er is wel een uitzondering hierop, zie hiervoor vraag 10.

8. Wat zijn geaccrediteerde aanbieders?

Geaccrediteerde aanbieders zijn geaccrediteerd door een accreditatieorganisatie. 

Voorbeelden van accreditatieorganisaties zijn:

•     EQUIS (European Quality Improvement System)
•     AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
•     AMBA (Association of MBAs)
•     NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)
•     NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
•     NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland)
•     RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
•     CEDEO (Centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen)
•     Registerplein
•     NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
•     RvA (Raad voor Accreditatie)
•     CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland)
•     NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

Een accreditatie van alleen het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voldoet niet aan de kwaliteitseisen om gecertificeerde PE-punten toe te kennen.

Deze opsomming is niet limitatief: er zijn meer organisaties die geldige accreditaties afgeven. Weet je niet of de opleidingsaanbieder is geaccrediteerd? Neem dan contact op met de opleidingsaanbieder zelf.

9. Hoeveel PE-punten krijg ik per verrichte PE-activiteit?

Een PE-punt staat voor 1 studiebelastingsuur: 60 minuten ‘didactisch contact’. Voorbereiding, zelfstudie, reistijd, pauze, netwerken tellen dus niet mee. Opleidingsaanbieders stellen zelf vast hoeveel uur er voor hun opleiding (of andere PE-activiteit) staat. Mocht je twijfelen hoeveel punten aan een bepaalde activiteit verbonden zijn, dan kun je het beste met de aanbieder zelf contact opnemen. 

10. Kan ik ook PE-punten krijgen voor een leergang van een aanbieder die niet geaccrediteerd is?

Ja, dan kan onder voorwaarden voor maximaal 8 PE-punten per jaar. Heb je een leergang gevolgd van een aanbieder die niet geaccrediteerd is/zelf geen PE-punten kan toekennen, dan kun je namelijk beroep doen op artikel 4 van Kaders Permanente Educatie: ‘Jaarlijks kunnen 8 PE-punten geregistreerd worden voor activiteiten van aanbieders die niet geaccrediteerd zijn.’ Je kunt in overleg met je RvC bepalen op welke activiteiten je dit toepast. Voorwaarde is wel dat het bijdraagt aan de bevordering van de professionalisering van je functie.

11. Kan Aedes PE-punten toekennen aan activiteiten van aanbieders die niet geaccrediteerd zijn?

Nee, Aedes kan geen PE-punten toekennen aan activiteiten van andere aanbieders met of zonder accreditatie.

12. Krijg ik voor Aedes-verenigingscongressen en Aedes-bijeenkomsten ook PE-punten?

Aedes is door accreditatiebureau CEDEO geaccrediteerd, en kan PE-punten toekennen aan bijeenkomsten als deze bijdragen aan het vergroten van de kennis van directeur-bestuurders. Als een Aedes-bijeenkomst in aanmerking komt voor PE-punten, staat dit uitdrukkelijk vermeld in de communicatie hierover inclusief het aantal PE-punten. 

Aan Aedes-verenigingscongressen kennen we in principe geen PE-punten toe omdat het gaat om de ledenvergadering (AVL) van de vereniging. Soms omvat een verenigingscongres aanvullende onderdelen met een focus op het vergroten van kennis. In dat geval kan een congres wel in aanmerking komen voor PE-punten. Dan staat dit ook expliciet op de uitnodiging vermeld.

13. Stuurt Aedes een certificaat met de behaalde PE-punten op een Aedes-bijeenkomst?

Bij Aedes verstrekken we geen certificaten over de deelname aan Aedes-bijeenkomsten. Ter onderbouwing van bij Aedes behaalde PE-punten kun je de bevestigingsmail of nazendingsmail over de bijeenkomst overhandigen aan de accountant als deze daar om vraagt.

14. Hoe registreer ik mijn behaalde PE-punten?

Als bestuurder houd je zelf de voortgang van de afspraken en de behaalde punten bij (zie artikel 6 van de Kaders Permanente Educatie).

16. De PE-portal bestaat sinds 1 januari 2023 niet meer, hoe kan ik een overzicht krijgen van alle PE-punten die ik daar geregistreerd heb?

Mocht je een uitdraai willen ontvangen van alle geregistreerde PE-punten in de PE-portal t/m 31 december 2022, dan kun je een mail sturen naar: [email protected].

16. Moet Aedes een opleiding goedkeuren?

Nee, als je je aan de vastgestelde kaders houdt dan regel je goedkeuring voor opleidingen in gesprek met je raad van commissarissen (RvC). Daarnaast hoor je je inspanningen op het gebied van Permanente Educatie te vermelden in het jaarverslag van de corporatie. Die verplichting kun je terugvinden in de Governancecode Woningcorporaties (bepaling 3.11) en in de Kaders Permanente Educatie (artikel 7).

17. Mag ik afwijken van het aantal te behalen PE-punten?

Ja, als de PE-afspraken die je met je RvC hebt gemaakt afwijken van artikel 3 van de Kaders Permanente Educatie (de verplichting om jaarlijks 36 PE-punten te behalen of 108 over de laatste 3 jaar) dan moet je dit wel vermelden in het jaarverslag van de corporatie.