Huurders meer betrokken bij plannen voor sloop- en renovatietrajecten

Nieuws 6 mei 2024
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Hoe kun je huurders betrekken bij sloop- en renovatietrajecten? Hiervoor hebben Aedes en de Woonbond een Nationaal sloop- en renovatiestatuut opgesteld. 

Corporaties moeten hun woningvoorraad uitbreiden, verduurzamen en verbeteren. In sommige gevallen gebeurt dat met renovatieprojecten. In andere gevallen door sloop en vervangende nieuwbouw. 

Voor bewoners zijn zulke projecten vaak ingrijpend. Daarom is het belangrijk dat zij vroeg op de hoogte worden gebracht als een woningcorporatie vindt dat er in een wijk of buurt iets moet gebeuren. Zo kunnen hun belangen worden meegenomen. Transparante inspraakprocedures en besluitvorming zijn hierbij cruciaal.

Het Nationaal sloop- en renovatiestatuut van Aedes en de Woonbond biedt een handreiking waarmee corporaties, aanvullend op de bestaande wet- en regelgeving, werk kunnen maken van participatie in renovatie- en sloopprojecten. In overleg met huurdersvertegenwoordigingen en gemeenten leggen zij in een sociaal plan vast hoe zij dit organiseren. In zo’n plan staat bijvoorbeeld welke regelingen er voor huurders zijn. Ook kunnen er afspraken in staan over urgentie of terugkeer in de eigen wijk of buurt.

Vervolg

Het Nationaal sloop- en renovatiestatuut is tot stand gekomen na overleg tussen Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK. Binnenkort stemmen de leden van de Woonbond over het statuut. Als zij hiermee instemmen, kan deze handreiking als basis voor nieuwe sloop- en renovatietrajecten worden gebruikt, daar waar nog geen sociaal statuut van kracht is.

Lees meer over