Aedes Routekaart: Aansluiten op aardgasvrije bron

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Eén van de twee pijlers onder deze routekaart is het aansluiten van woningen op een aardgasvrije bron. Voor de routekaart is het belangrijk dat per buurt die warmtebron is ingevuld die op dit moment als meest waarschijnlijke voorligt bij de gemeente. Dat is het basisscenario om het gesprek met de gemeente aan te gaan. U kunt later ook een alternatief scenario invullen. In sommige gemeenten is de Transitievisie warmte al vastgesteld, in andere gemeenten is nog weinig bekend en is de waarde van de Startanalyse (zoals deze is vooringevuld in de routekaart) bruikbaar voor de routekaart.

Bekijk hier de veelgestelde vragen:

Wat is de Transitievisie warmte?

Een Transitievisie warmte (TVW) is een beleidsdocument van de gemeente dat een eerste richting geeft in het isoleren en aardgasvrij maken van de gemeente. Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een transitievisie hebben vastgesteld, en daarbij bewoners, gebouweigenaren en andere partijen, zoals netbeheerders betrekken.

Wat is de Startanalyse van de Leidraad?

De Startanalyse is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en biedt op buurtniveau een eerste indicatie van de impact van vijf warmtestrategieën: HT warmte, MT/LT warmte, all-electric, groen gas en waterstof. Het is een technisch-economische analyse gebaseerd op openbare data. Op basis van deze analyse wordt per buurt verkend wat het warmtealternatief met de laagste ‘nationale kosten’ is. Gemeenten worden verondersteld deze analyse aan te vullen met lokale data en de planningen van bijvoorbeeld netbeheerders en corporaties zodat zij een beter onderbouwde voorkeursstrategie per buurt kunnen bepalen.

Voor de warmtebron in een buurt maakt de routekaart ‘default’ gebruik van de informatie uit deze Startanalyse. Verander dit als u al weet dat de gemeente een andere warmtebron overweegt.

Wat moet je weten om tot een meer realistische invulling te komen?

Als corporaties nog geen gesprek met de gemeente hebben opgestart of de gemeente heeft nog géén nader uitgewerkte lokale analyse opgesteld, dan kan de corporatie de input uit de Leidraad ongewijzigd handhaven of eigen initiatieven invullen. Bijvoorbeeld als de corporatie al bezig is met warmtepompen bij renovaties of meedoet aan een buurtinitiatief voor een wijkwarmtepomp. Ga voor de meest realistische optie met de kennis van dit moment. Ga zeker niet wachten op een voorstel van de gemeente maar neem, met de onderbouwing uit de routekaart, ook zelf initiatief.

Ben ik verplicht om de Transitievisie warmte van de gemeente te volgen, wat is de juridische status hiervan?

De Transitievisie doet geen bindende juridische uitspraken. Hetzelfde geldt voor het Wijkuitvoeringsplan. Alleen de besluiten die straks worden vastgelegd in een Omgevingsplan, bijvoorbeeld de fasering van het afsluiten van aardgas, zullen juridisch bindend zijn voor woningeigenaren.

De juridische status van alternatieven voor aardgas wordt geregeld in de Warmtewet, die naar verwachting in 2023 operationeel wordt. Ook dan blijft er een mogelijkheid tot een ‘opt out’ door vastgoedeigenaren, zolang de alternatieve keuze minimaal gelijkwaardig is.

Is het niet beter te wachten met het invullen van de Aedes Routekaart tot de TVW klaar is?

Nee, de Aedes Routekaart biedt u juist bruikbare inzichten:

  • Wat zou de Leidraad betekenen?
  • Welk alternatief scenario is voor de corporatie(s) het meest haalbaar?

Zo kunt u invloed uitoefenen op de uiteindelijke Transitievisie warmte.

Gemeenten zijn soms nog lang niet toe aan het vastleggen van scenario's. Moeten corporaties daarop wachten of moeten ze zelf initiatief nemen?

Gemeenten moeten uiterlijk in december 2021 een Transitievisie warmte vaststellen in de raad. Mocht een gemeente nog geen actie hebben ondernomen, dan zal goed onderbouwde input vanuit de corporaties welkom zijn. Corporaties zijn belangrijke stakeholders, de gemeente is dan ook verplicht om de plannen met corporaties af te stemmen.

Als de gemeente zelf nog geen Transitievisie warmte heeft ontwikkeld, kan een corporatie zelf de regie nemen.

Bent u in gesprek met de gemeente over de Transitievisie warmte, dan kunt u de Aedes Routekaart als input gebruiken.

Als de TVW al bekend is, kan ik dan het aardgasvrij alternatief per buurt, dat daar in staat, invullen in de Aedes Routekaart?

Jazeker, dat kunt u zelf invullen. U overschrijft dan het vooringevulde scenario uit de Leidraad.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord